مهم دور شدن تحریم ها ساخت اطلاعات محور است


ایسنا/ گلستان امام جمعه شهرستان آزادشهر روز جمعه همراه خود ردیابی به تمایل همه مدیران این شهرستان برای رعایت مانترا سال ذکر شد: رمز دور شدن تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ملت ساخت علم است. .

حجت الاسلام عین الله شهابی در محیط جشنواره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد کشاورزی روستای قزلجه در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به اینکه سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرماندهی نظام جمهوری اسلامی باید در همه زمان ها در میدان باشد، اظهار کرد: تمایز منصفانه سرپرست در ملت ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام ما همراه خود کشورهای تولید دیگری در شبیه به روحیه دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در امتداد طرف مردمان است.

وی همراه خود خاص اینکه مسئولان آمادگی شخصی را برای خدمت خالصانه {در این} بخش ادعا می کنند، افزود: مردمان پیش بینی دارند در شرایط دردسرساز در امتداد طرف مسئولان باشیم.

امام جمعه آزادشهر همراه خود تاکید بر اینکه نتیجه گیری مانترا سال نیازمند مدیریت جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدابیر ویژه خادمان مردمان است، خاطرنشان کرد: رمز عملیاتی شدن همه مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور شدن کمر تحریم ها ساخت علم است. .

شهابی افزایش ساخت را همراه خود کانون اصلی بر علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: همه کنار هم قرار دادن نتیجه گیری فرمان رئیس معظم انقلاب اسلامی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً به مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی کمک خواهیم کرد. مقامات. {در این} راستا».

انتهای پیام/