ملاحظه به بخش اطلاعات میانبر اقتصاد مقاومتی/ اشتغالزایی مهمترین سود در بخش اطلاعات است.ایسنا/ گلستان مشاور مردمان گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آق قلا در مجلس شورای اسلامی ملاحظه به مردمان اطلاعات بنیان را راه میانبر باور اقتصاد مقاومتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی به امور بیشتر مبتنی بر اطلاعات ملاحظه داشته باشیم. به اقتصاد مقاومتی نزدیکتر احتمالاً خواهد بود.

غلامرضا منتظری همراه خود ردیابی به نامگذاری امسال به تماس گرفتن «ساخت»؛ بی‌تردید یکی اجتناب کرده اند مولفه‌های ایران قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند، توان آموزشی . برای افزایش انرژی چه می توان کرد؟) فرمودند «را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادوا» صرفاً به معنای آموزش ارتش نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند جنبه های آن تربیت آموزشی است.

وی همراه خود ردیابی به حدیث علم السلطنه افزود: اگر گروه ای اجتناب کرده اند بخش های مختلف آموزشی به خوبی استفاده تنبل گروه اجتناب کرده اند امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار برخوردار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان ملت ما برای سربلندی نیازمند امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت علم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری راه نجات ما ملاحظه به اقتصاد اطلاعات است.» اساسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی {به سمت} ورزش های آموزشی پیش برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امتیازات اطلاعات بنیان تا حد زیادی بپردازیم به اقتصاد مقاومتی اجتناب کرده اند جهات مختلف نزدیک خواهیم شد.

مشاور مردمان گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آق قلا در مجلس شورای اسلامی همراه خود دقیق اینکه همین الان زمان تخصیص اعتبارات کلان به شهرهای اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارخانجات غول پیکر است، اظهار داشت: تخصیص اعتبارات کلان به کارخانجات غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک های اقتصادی اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری کمیت آلودگی {در این} مجتمع ها بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی اجباری را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کشورمان در دهه فعلی به طور قابل توجهی در ۵ سال فعلی نماد داده است کدام ممکن است پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری سودآور بوده اند.

منتظری اجتناب کرده اند سود ملاحظه به بخش اشتغال بیشتر مبتنی بر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی برای نوجوانان شناخته شده به عنوان سرمایه غول پیکر ملت یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امید است مقام معظم مدیریت در رأس امور مختلف آموزشی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی بچه ها قرار گیرند. زمینه های. گام دوم انقلاب اسلامی حرکت {به سمت} فرآیند های نوین اطلاعات بنیان همراه خود ملاحظه به فرآیند های استاندارد کشاورزی است.

ظاهر شد به بخش معرفت بر ایده عدالت است/ برای باور مانترا سال باید همراه خود روحیه جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی امتحان شده کرد.

وی ارزش کمتر، {بهره وری} تا حد زیادی، اشتغال زایی برای نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود رسیدن مرحله در سراسر جهان را اجتناب کرده اند مزایای فرآیند های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: امروزه قرون وسطی پیشگامان آموزشی به فناوری جوان رسیده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میدان اجتناب کرده اند اطلاعات، هوافضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌های مختلف سلامت، ساخت واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت هسته‌ای، به بچه ها تکیه کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل بچه ها نماد داده شده است.

مشاور مردمان گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آق قلا در مجلس شورای اسلامی همراه خود دقیق اینکه در سال ۱۴۰۱ باید همراه خود نگاهی منحصر به فرد نسبت به قبلی، این شانس را فراهم کنیم به همان اندازه اجتناب کرده اند تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات فناوری جوان بهره مند شویم. رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط اقتصاد، سنت، امتیازات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی اظهار داشت: ظاهر شد ما به بخش اطلاعات باید عدالت محور باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شانس برای کل ملت تحمیل شود.

منتظری همراه خود تاکید بر اینکه در بخش اطلاعات باید به سود های نسبی هر استان ملاحظه شود، خاطرنشان کرد: سود نسبی استان گلستان در بخش کشاورزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این استان ممکن است به قطب پدافند غیرعامل صنایع غذایی تغییر شود. . در استان گلستان تقویت می کند یک مدت کوتاه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود روحیه جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی، ملاحظه به چیز خوب در مورد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا گذاشتن اختلافات، ملاحظه شخصی را به تدبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا سالانه مقام معظم مدیریت معطوف کنیم.

انتهای پیام/