مقدمه اصلی جهاد تبیین، تاریخ نگاری استگلعلی بابایی، نویسنده، پژوهشگر و خاطرهنگار دفاع مقدس است: از اولویت های مهم «جهاد تبیین» تاریخ نگاری و قایع تاریخی است که اگر چنین اتفاقی میافتاد و بیفتد، بسیار از ابهامات مردم بهویژه جوانان را میسازد و بهنوعی هویتسازی شکل میگیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، «در این جهادی که وجود دارد، در این جنگ بیامانی که وجود دارد بین اسلام و کفر، بین حق و باطل، بین روایت دروغ و حقیقت -این جنگی وجود دارد. است بین اینها- ما در کجای این طرف قرار داریم و حضور داریم؟ » ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
«جهاد تبیین» موضوعی است که ماه های اخیر در بیانات حضرت آیت الله خامنه های رهبر انقلاب اسلامی متفاوت است. «« جهاد تبیین »یک فریضه است. «جهاد تبیین» یک فریضه قطعی و ی فریضه‌ای فوری است[باید اقدام کند]. » ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

ابی عمومی که همه افراد جامعه در جنگ رسانه‌های دشمن علیه حقایق انقلاب اسلامی مردم ایران، مخاطد ن مسئولین در این زمینه وظایف سنگینی بر دوش دارند. نچه در ادامه می‌خوانید گفت‌گو با گل‌علی بابایی، نویسنده، پژوهشگر و خاطره‌نگار دفاع مقدس است که ب ه.

جهاد تبیین در چهل سال دوم انقلاب اسلامی مردم ایران چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟

زمانی که به‌رغم تمام دشمنی‌های سخت دشمنان انقلاب، جشن چهل جشن این انقلاب برگزار شد، رهبر آنا این در حالی بود که یأس‌آفرینی نسبت به نمایشهای انقلاب در تبلیغات جهانی و همچنین از سوی معاندان ش در بهترین زمان این موضوع مطرح شد و در ادامه هم با موضوع «جهاد تبیین» به‌نوعی بیان شد.

را در زمینه مسائل و مقولات مهم، جهاد تبیین شکل نگرفته و چه کاستی ها و قصورهای رخ داده است؟

از موضوعات مهم در این زمینه، تصویرسازی غلط و وارونه جلوه دادن حقایق و جلوه های انقلاب توسط دشمنان بوده است، به گونه ای که تلاش می کنند تا مردم به این نقطه برسند که از خود بپرسند پس از آن زندگی و آرامشی ایده آلی که قرار بود انقلاب برایمان باشد. به ارمغان بیاورد؟ جا رفت مبارزه با فساد و بیعدالتی؟ را هنوز هم افرادی که بر مسند کار هستند به این فکر می کنند؟ از یکسو با پررنگ کردن نقاط ضعف و از سوی دیگر با تطهیر رژیم پهلوی درپی کتمان جلوه های انقلاب و ایجاد حس غفلت نسبت به پیشرفت های کشور در سال های اخیر هستند.

آیا چنین فرصتی برای دشمنی می‌شود؟ برای آن‌ها و ارگان‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به وظایفشان خوب عمل کنند و. در این زمینه، آن‌قدر قصور و کم کاری اتفاق افتاده که اصلاً نمی‌شود فقط چند ارگان یا سازمان را مقصود کرد.

تاریخ و عرصه تاریخ شفاهی در حوزه کمک به جهاد تبیین چقدر می‌توان مطمئن بود؟

از اولویتهای مهم “جهاد تبیین” تاریخنگاری و ثبت وقایع تاریخی است که اگر چنین اتفاقی میافتاد و بیفتد، بسیار از ابهامات مردم بهویژه جوانان میسازد و بهنوعی هویتسازی شکل میگیرد. دقیقاً عکس اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته رخ داده است و دشمنان با خوراک‌های مسموم ذهن جوانان ما را رغ می‌کنند.

فرصت رشد و توسعه شبکه‌های اجتماعی در جهاد تبیین چقدر می‌توان مطمئن بود؟ دشمن در این زمینه سرمایه گذاری های کلانی داشته است.
در واقع، پاشنه آشیل این موضوع شبکه های مجازی و اجتماعی هستند. اگر امروز میبینیم سازمان جهنمی مجاهدین خلق همههایش را تعطیل کرده و برای استفاده از شبکه های اجتماعی، برای این است که قدرت تخریبی آن را میداند. در جامعه امروزی به‌واقع اثر تخریبی یک پیام و یا یک کلیپ چند دقیقه‌ای به‌مراتب بیشتر از چند باب.

ما اگر می‌خواهیم در جهاد تبیین دست بالا را داشته باشیم، بدون شک یکی از ابزارهای کارآمد آن فضای م.

آیا اتفاقی می افتد که در همه عرصه ها رشد کند و بیشتر به جهاد تبیین توجه شود؟

از آنجایی که ما در فضای طبیعی متأسفانه با بداخلاقیها و حتی دروغهای مبرهنی هستیم، روش کار بایستی اینگونه باشد که سازمانها و مؤسسات مسئول هر کدام در حیطه وظیفه دارند به تبیین درست اتفاقات و همچنین ترویج بیانیه «گام انقلاب دوم» اهتمام بورزند. البته شرط اصلی برای چنین کاری، پرهیز از دروغپردازی ها و تهمت های ناروازدن به دشمن و عدم مبالغه. اگر اینگونه عمل کنیم حتماً مردم می‌پذیرند.

نهادها و سازمان‌ها را به‌عنوان پیشقرول این عرصه می‌دانید؟

ببینید امروز ما در زیر هجوم سنگین تبلیغات رسانه های دشمنان انقلاب قرار داریم. برای گذر از این گردنه سخت، همگی افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌های مرتبط بایستی آستین همت بالا بزر.

در همین راستا خط حرکت دشمن و مختصات نقشهاش شامل دو نکته است: اولا، طی سالهای اخیر دشمن تمام فعالیتهایش را بر تاریخسازی و تبیین اتفاقات چهل سال گذشته بر روی تحریف واقعیتها و ارائه آمارهای غلط و مقایسه ناصحیح از وضعیت کشور با دیگر ممالک دنیا. در نتیجه، ذهن جوانان ایرانی از واقعیت‌های صحیح تاریخی به‌سمت جعلیات ساختگی منحرف شده است.

ثانیاً، استفاده از بی‌پروا و لجام‌گسیخته از فضای مجازی و اجتماعی در جهت القای موارد ناصحیح به جامعه.

در این خصوص، دشمن نهتنها تاریخ انقلاب، بلکه تاریخ جنگ هشتساله را هم مورد هجمه قراردادهای بهگونهای که در تبلیغات و تاریخسازیهای خود از واقعیات تاریخی جنگ را همانگونه که خود میخواهد، ارائه میدهد. اما، در هر دو مورد دشمن چاقوی را تیزکرده کوتاهی‌های نهادهای مسئول بوده است.

انتهای پیام