مقامات باید ملاحظه ویژه ای به خوزستان داشته باشدایسنا/ خوزستان مدیرعامل گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان ذکر شد: اجتناب کرده اند همه قابلیت های استان استفاده خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقامات انقلاب آرزو می کنم ظاهر شد ویژه ای به خوزستان داشته باشد چرا کدام ممکن است حیات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت به این امر متکی است. خوزستان».

عباس صدریان بعدازظهر ۲۸ اسفندماه در مونتاژ معارفه شخصی در سالن کنفرانس های در سراسر جهان گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان در اهواز همراه خود دقیق اینکه ایزدجو (مدیرعامل سابق) مدیریت گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را در روزهای روی حیله و تزویر برعهده داشت، عنوان کرد. : جستجو در این مقام نبودم، با این حال تقدیر این بود کدام ممکن است این وظیفه را داشته باشم، امیدوارم شرمنده افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا نباشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانم {در این} وظیفه به خوبی خدمت کنم.

وی افزود: بازو کسانی را کدام ممکن است در راه خدمت به نظام قدم برداشته اند می بوسم. ممکن است فرزند این ولایت هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعصباتی در آنجا دارم. برای حضور در نیازها گروه باید اجتناب کرده اند همه توانمندی ها اعم اجتناب کرده اند دانشکده ها، گروه اطراف زیست، جهادکشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات ها کمک گرفت.

مدیرعامل گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان ذکر شد: اجتناب کرده اند همه قابلیت های استان استفاده خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقامات انقلاب آرزو می کنم ظاهر شد ویژه ای به خوزستان داشته باشد چرا کدام ممکن است حیات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت به این امر متکی است. خوزستان».

صدریان فر ذکر شد: باید به خوزستان ملاحظه ویژه شود. همراه خود ارزیابی اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش کلانشهر تولید دیگری متوجه می شوید کدام ممکن است مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهایی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند درگیری باید در شهرهای خوزستان انجام می شد محقق نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی فاضلاب همچنان در شهر بافت تبدیل می شود.

وی افزود: ادامه دارد روستاهایی در تعدادی از کیلومتری شهر موجود است کدام ممکن است همراه خود وجود ذخایر نفتی {در این} مناطق همراه خود وانت تانکر تامین تبدیل می شود.

{در این} مراسم فرهاد ایزدجو مدیرعامل سابق گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان به تشریح کار کردن سه سال قبلی گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند نیازهای اساسی استان خوزستان برای افزایش از دوام به سمت سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش عواقب آن را دقیق کرد. . حتی رعایت نمی شود.

به گزارش ایسنا، عباس صدریان فر دارای اطلاعات معاونت طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروگاه ها، مدیرعامل، مدیریت ماموریت های استانی در گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حمایت پولی نمایندگی انرژی الکتریکی جهان ای آب البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله است. به حوضه آبریز اترک. جهان..

پیش اجتناب کرده اند این فرهاد ایزدجو اجتناب کرده اند بهمن ماه سال ۹۷ مدیرعامل گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان بود.

انتهای پیام/