معمول سن بازنشستگی ۵۱ سال / معمول حقوق ۷.۱ میلیون است


بر مقدمه آمار چاپ شده شده در نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، انواع کل شاغلان این صندوق در جاری حاضر عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۳ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول سن بازنشستگی نیز ۸۰/۵۱ سال است.

به گزارش ایسنا، صندوق بازنشستگی کشوری در نشریه آماری این صندوق کدام ممکن است داده های آن در دی ماه ۱۴۰۰ مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده داده ها آن به همان اندازه نوک پاییز ۱۴۰۰ درج شده است. آمار {حقوق و دستمزد} صندوق بر مقدمه استان، فاصله روزی، جنسیت، سطح، گروه سنی، سنوات خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن تجهیزات تفکیک شده است.

فینال آمار محافظت حمایتی، ضریب تأثیر می گذارد خدمت، سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت کسورات بازنشستگی، وراث حقوق بگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در زیر آمده است.

بر مقدمه این گزارش، در جاری حاضر معمول سن بازنشستگی ۵۱.۸۰ سال است. (معمول سن بازنشستگی معمول سن بازنشستگی در گذشته تاریخی بازنشستگی است. حد نصاب سن بازنشستگی طبق قوانین تصمیم گیری تبدیل می شود).

به علاوه معمول سنی حال ۶۴ سال است. (معمول حال معمول سنی بازنشستگان را در طولانی مدت دسامبر ۱۴۰۰ آرم می دهد.)

معمول فاصله صنوبر بازنشستگان ۲۸ سال است. (متداولفاصله صنوبر متداولفاصله روزی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند گذشته تاریخی بازنشستگی به همان اندازه نوک اتصال پولی همراه خود صندوق می گذرد.)

معمول سابقه کار ۲۸ سال است. ( منظور اجتناب کرده اند مدت خدمت، معمول زمان صنوبر کسر در زمان استفاده همراه خود بسیاری از ارائه دهندگان اعم اجتناب کرده اند مناسب، غیر مناسب، دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … است.)

علاوه بر این این، محافظت حمایتی (نسبت حمایت) طبق رئوس مطالب نسبت کارمند (قابل کسر) به انواع شاغلان در صندوق بازنشستگی کدام ممکن است در صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۶ است.

یکی اجتناب کرده اند مشکل های بی نظیر صندوق کاهش محافظت حمایتی است. این در حالی است کدام ممکن است طبق تخصص در سراسر جهان، صندوق بازنشستگی ایمن دارای نسبت حمایتی حداقل ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله جذاب ۶ به ۷ است.

کارگران صندوق به تفکیک استان در طولانی مدت دی ماه ۱۴۰۰

بر مقدمه فینال گزارش دریافتی اجتناب کرده اند پایگاه صندوق بازنشستگی کشوری انواع کل شاغلان این صندوق عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۳ نفر است کدام ممکن است استان تهران همراه خود ۳۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۷ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان ایلام همراه خود ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۶ نفر کمترین انواع شاغل را به شخصی اختصاص داده اند.

را

را

کارگران صندوق دولتی در اواخر دسامبر ۱۴۰۰

چون آن است در نمودار خاص است ۳ نسبت اجتناب کرده اند معلولان شاغل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷ نسبت لوفر بوده اند. با اشاره به کارگران فوت شده، ۱۱ نسبت اجتناب کرده اند فوت کارگران {به دلیل} کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹ نسبت اجتناب کرده اند در حال مرگ ما {به دلیل} کار نبوده است.

را

کارگران صندوق به تفکیک استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیت در طولانی مدت دی ماه ۱۴۰۰

را

را

این نمودار آرم می دهد کدام ممکن است ۶۷ نسبت اجتناب کرده اند باند را پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳ نسبت را خانمها نمایند.

ارزیابی انواع کارگران بر مقدمه فاصله روزی

کارگران صندوق به همان اندازه نوک دسامبر (کل مؤسسات)

را

جدول ۳ آرم می دهد کدام ممکن است انواع کل حقوق بگیران صندوق در طولانی مدت فصل پاییز امسال نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۵ نسبت افزایش داشته است.

گلوله کردن ابزاری {حقوق و دستمزد} بر مقدمه جنسیت در طولانی مدت دی ماه ۱۴۰۰

را

را

چون آن است در تعیین کنید ۵ آرم داده شده است، وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود ۹۷۱۳۱۳ کارمند بهترین نهاد مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است کدام ممکن است ۶۱.۸۱ نسبت اجتناب کرده اند باند حقوق بگیر موسسه مالی پس انداز مالی را تشکیل می دهد.

انواع کارگران مشمول فرانشیز در سال به همان اندازه نوک دی ماه ۱۴۰۰

را

داده ها قابل کسر کارگران بر مقدمه فینال لیست های {حقوق و دستمزد} است، متعاقباً آمار پاییز ۱۴۰۰ همراه خود انجام صنوبر های مربوطه اصلاح خواهد کرد.

{حقوق و دستمزد} پیشینه را همراه خود زمان درست مثل در سال قبلی ارزیابی کنید

را

بر مقدمه جدول ۲-۷، متداولحقوق صنوبر کنندگان در طولانی مدت آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته به طور معمول ۳۱.۸ نسبت مرتفع است. این افزایش عمدتاً ناشی اجتناب کرده اند اجرای قالب تعدیل حقوق بازنشستگان کشوری در پاییز ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده اجرای آن در سال ۱۴۰۰ است.

گلوله کردن حقوق نوک دی ماه

را

گلوله کردن فیش حقوقی بر مقدمه سطح در طولانی مدت دی ماه ۱۴۰۰

را

ورثه مصرفی بر مقدمه نسبت در طولانی مدت دسامبر ۱۴۰۰

را

چون آن است در جدول بالا آرم داده شده است، بیشترین انواع وراث به نسبت شریک زندگی (زن) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پسران هستند.

ملاحظه داشته باشید طبق مبانی تحت سلطه بر صندوق بازنشستگی کشوری، شریک زندگی (شریک زندگی)، {مادر و پدر} (تکفل) به همان اندازه روزی کدام ممکن است در قید حیات هستند اجتناب کرده اند زمان فوت.بازنشسته اجتناب کرده اند کار افتاده هر دو کارمند فوت شده خرس تکفل صندوق خواهند بود.

وراث مصرفی بر حسب انواع وراث در طولانی مدت دسامبر ۱۴۰۰

را

انواع وراث: عبارت است اجتناب کرده اند انواع وراث واجد شرایطی کدام ممکن است اجتناب کرده اند محل کار کل حقوق اکتسابی می کنند.

جدول ۱۳ آرم می دهد کدام ممکن است هر اداره کل دارای چندین ورثه مجاز است کدام ممکن است حقوق ذی نفعان متوفی را اکتسابی می کنند. انواع وراث عام کدام ممکن است وراث مجرد هستند سهم بیشتری اجتناب کرده اند محله وراث حقوق بگیر را برای ادغام کردن تبدیل می شود. اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است حقوق متوفی بین ورثه قانونی وضعیت وی به طور مساوی قطع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عزل هر عالی اجتناب کرده اند وراث سهم وی بین سایر وراث قطع تبدیل می شود.

سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت در طولانی مدت دی ماه ۱۴۰۰

را

سوئیچ کسور به سایر صندوق ها: در صورتی کدام ممکن است اتصال استخدامی مشترک عالی صندوق بازنشستگی کشوری همراه خود مؤسسه مربوطه همراه خود استعفا، ریختن، بازخرید هر دو سوئیچ دائم به کسی مشمول مقررات صندوق بازنشستگی تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیره نویسی در صندوق تولید دیگری خاتمه یابد. . طبق مبانی، کسر بازنشستگی ممکن است همراه خود پذیرش صندوق جدید به صندوق مربوطه منتقل شود.

استرداد کسر: همکاران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توانند در صورت خاتمه اتصال استخدامی (استعفا، ریختن، بازخرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج شدن اجتناب کرده اند شمول قوانین، کسر سهم شخصی را طبق مجوزهای قانونی اکتسابی کنند. مقررات کار ایالتی

ارائه دهندگان رفاهی، پشتیبانی اواخر دی ۱۳۰۰

را

در قرارداد امسال به همان اندازه نوک آذرماه عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ هزار نفر اجتناب کرده اند بازنشستگان، اشخاص حقیقی خرس تکفل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاغلین آنها اجتناب کرده اند ارائه دهندگان بیمه تکمیلی استفاده کرده اند کدام ممکن است انواع مراجعه کنندگان به امکانات درمانی در مجموع ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۷ بار {بوده است}. . همراه خود ملاحظه به عدم ابلاغ بخشنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب بیمه عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث کارگران مقامات توسط هیات وزیران در سال جاری، هیچ گونه داده ها آماری درمورد به بیمه عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث درج نشده است.

انتهای پیام/