مصوبات یکساله ستاد اجرای ساختار کامل آموزشی ملت در بخش علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوریاگرچه اکثر کلاس ها نقشه کامل آموزشی ملت در سال قبلی به آزمون سراسری اختصاص داشت، با این حال ستاد جدا از بسته شدن شدن سند سراسری فناوری نانو، اقداماتی را برای فریب دادن نیروی تخصص در خارج اجتناب کرده اند ملت انجام داده است.

به گزارش ایسنا، نقشه مناسب آموزشی ملت مهمترین سند دگردیسی آموزشی ملت است کدام ممکن است در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها بی نظیر نظام علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری {در این} سند به رئوس مطالب زیر خاص شده است:

فیلا نیازها کلان
. کسب مقام اول علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در سیاره اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب جایگاه عالی در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام در سیاره
. تحمیل محله ای اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت محور همراه خود انسان های صادق، تحصیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبه برای بدست آوردن به اقتدار آموزشی در سیاره.
. تعمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آموزش های کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی در کنار همراه خود آسانسور اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد اندیشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه خلاقیت در محله به طور قابل توجهی فناوری جوان.
. بدست آوردن به رشد علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودمند، کبریت همراه خود میل ها، از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود های نسبی ملت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربرد آن در موسسات مختلف آموزشی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی
. افزایش سهم ساخت محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بیشتر مبتنی بر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری سراسری به بیش از پنجاه نسبت ساخت ناخالص خانه
. ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبان های آموزشی در سراسر جهان
. کمک به ارتقای علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در سیاره اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای جایگاه اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی ایران در سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن اسلامی.
. افزایش همکاری در زمینه های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود امکانات آموزشی اصلی در سراسر جهان

بدست آوردن به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی در برخی میل ها درهم آمدن است ملاحظه، راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت در مرحله کلان مدیریتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی تولید دیگری انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد همراه خود حمایت مدیریت میانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص غیرمتمرکز دارایی ها محقق تبدیل می شود. اجتناب کرده اند این رو این ساختار در سه مرحله همراه خود میل بخش های فناوری «الف»، «ب» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ج» قطع شد به همان اندازه اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های مورد نیاز برای رشد فناوری انجام شود.

میل های الف برای ادغام کردن

فیلا بخش میل الف
. فناوری هوافضا
. فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات
. فناوری هسته ای
. نانوتکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو
. فناوری های نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت
. بیوتکنولوژی
. فناوری های زیست محیطی
. فناوری های احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی

میل های “ب”

فیلا فناوری های فعلی {در این} زمینه ب
. لیزر – فوتونیک
. حسگرهای زیستی
. سنسورهای شیمیایی
. مکاترونیک
. اتوماسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رباتیک
. نیمرسناناها
. کشتی سازی – چرخ دنده نوترکیب
. پلیمرها
. محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای ذخایر ژن
. اکتشاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج چرخ دنده معدنی
. پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ به} زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل
. پدافند غیرعامل

میل های “C”.

فیلا فناوری های میدانی ج
. اپتوالکترونیک
. کاتالیزورها
. مهندسی پزشکی
. آلیاژهای فلزی، چرخ دنده مغناطیسی
. سازه های دریایی
. بار ریلی – امنیت بار – بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی
. مصالح ساختمانی سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم
. احیای مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگلها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند آنها
. فناوری های محلی

بر این مقدمه، کمیته راهبری اجرای نقشه کامل آموزشی ملت جلساتی را برای اطمینان از نحوه اجرای مصوبات این ساختار کلان در بخش علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری برگزار خواهد کرد.

علاوه بر این همراه خود انواع نمایندگان شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی در ستاد اجرای ساختار کامل آموزشی ملت، رئیس جمهور به «محمدرضا مخبر دزفولی»، «حمید پارسانیا»، «ایمان افتخاری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ایمان افتخاری» تقدیم کرد. منصور کبگانیان شناخته شده به عنوان اعضای این ستاد.

در سال قبلی تا حد زیادی کلاس ها وسط اجرای نقشه ها همراه خود محوریت ساماندهی سهم کنکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه برگزاری آزمون سراسری بود، با این حال مهمترین مصوبات این ستاد در بخش علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به رئوس مطالب زیر است:

پایان دادن سند سراسری نانو برای افق ۱۴۱۴

بازنگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته شدن شدن سند سراسری فناوری نانو یکی اجتناب کرده اند موضوعات در اصل کار نقشه کامل آموزشی ملت {بوده است}.

فناوری نانو درست در این لحظه در ملت در جاری رشد است، در حالی کدام ممکن است در سال ۱۳۸۰ تنها ۹ مقاله {در این} زمینه در مرحله ملت آشکار شده بود، با این حال در سال ۲۰۲۱، ۱۱۵۸۲ مقاله در زمینه فناوری نانو آشکار شد کدام ممکن است همراه خود تخلیه این سند آموزشی رتبه چهارم را کسب کردیم. میدان نانو در سیاره

علاوه بر این ۹۱۵ محصول مصوب {در این} بخش ساخت شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کالا محصولات فناورانه {در این} بخش به ۱۱.۵ میلیارد تومان رسیده است کدام ممکن است ۹۳ نسبت اجتناب کرده اند این کالا درمورد به کالا خانه و هفت نسبت (۴۰ میلیون) است. ) نیز صادراتی است.

به آگاه دکتر منصور کبگانیان، دبیر خانه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی، توجه انداز این سند در سال ۱۴۱۴ تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شد.

این سیستم راهبردی برای صنایع اطلاعات بنیان تدوین احتمالاً خواهد بود

همراه خود ملاحظه به فرمایشات رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن از حداکثر به رشد ملت، بحث صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، مصوبه‌ای {در این} خصوص در ستاد مقرر شد به همان اندازه مورد نیاز فراهم شود. سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم راهبردی صنایع اطلاعات بنیان همراه خود همکاری وزارتخانه های ذیصلاح.

ذینفعان این چالش برای ادغام کردن نهادهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع زیادی اجتناب کرده اند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات عظیم ملت کدام ممکن است بیشتر اوقات غیردولتی هستند، می باشد.

بازنگری در سند سراسری دگردیسی ایمنی غذایی ملت

همراه خود ملاحظه به اهمیت ایمنی غذایی در ملت، سند ایمنی غذایی در ستاد نقشه کامل آموزشی مورد بازنگری قرار گرفت به همان اندازه اجتناب کرده اند تعدادی از محور طراحی شود.

«به راحتی در دسترس است بودن وعده های غذایی»، «ورود عادلانه به وعده های غذایی»، «بلعیدن»، «سلامت وعده های غذایی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «وفاداری» اجتناب کرده اند جمله محورهای پیشنهادی برای طراحی این سند است.

بکارگیری متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینان در خارج اجتناب کرده اند ملت

آیین نامه استفاده اجتناب کرده اند ارائه دهندگان متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینان خارج اجتناب کرده اند ملت توسط معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اجرای ساختار کامل آموزشی ملت به کمیته راهبری حاضر شد.

ساخت واکسن کراون در هر ۴ پلت شکل

همراه خود تجزیه و تحلیل مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ناشی اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب واکسن کراون، بر ساخت واکسن کراون در هر ۴ پلت شکل تاکید شد.

انتهای پیام/