مشکلات هوشمندسازی شهر تهران – ایسناشماره چهارم نشریه «ساروجک» فصلنامه علمی ـ تخصصی انجمن علمی عمران دانشگاه شهید بهشتی، «مشکلات هوشم.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا “توسعه های اخیر بتن سبز”، “مقابله با نشست”، “مصاحبه”، “صفر تا مدرک نظام مهندسی”، “میکروآپارتمانها”، “ویژگیهای عمرانی استادیم های قطر” “جزایر مصنوعی دبی”، ” توسعه شهری»، «مشکلات هوشمندسازی شهر تهران»، «تصفیه انواع آب»، «دستیار پژوهشی، پلی به نشریات جهانی» و «BIM در مسیر صنعت دگرگونی» از جمله مطالب و موضوعات موضوعاتی است که در این شماره می خوانیم.

شماره چهارم نشریه «ساروجک» به صاحب امتیازی انجمن علمی عمران دانشگاه شهید بهشتی و مدیرمسئولی سیدامین موسوی شعرباف و سردبیری متینه رحمتپور به فصل صورت نامه منتشر شده است.

انتهای پیام