«مشکلات مالی» مانع اجتناب کرده اند حضور حضوری گروه ها تبدیل می شود/ امکان خطا کمتر اطلاعات آموزان در کنکوردرک دانشکده تربیت مدرس تصریح کرد: زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولفه های حال اجتناب کرده اند جمله پهنای باند باعث شده ایران در زمینه آموزش دیجیتال نسبت به برخی اجتناب کرده اند کشورهای دنیا کمتر سودآور باشد.

دکتر علی اکبر آقا کودک، درک عالی کالج مهندسی عمران دانشکده تربیت مدرس تهران در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، کسب اطلاعات در مورد شرایط آموزش دیجیتال اظهار کرد: کشورهای بهبود یافته اجتناب کرده اند دیرباز اجتناب کرده اند آموزش دیجیتال شناخته شده به عنوان منصفانه فرآیند آموزشی استفاده کرده اند. در گذشته اجتناب کرده اند همه‌گیری تاج، این مد در برخی اجتناب کرده اند مؤسسات آموزشی مشابه با دانشکده تربیت مدرس به‌طور کم استفاده می‌شد. ساختار آموزش دیجیتال “LMS” بود، این مد آموزشی در انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های مختلف پیاده سازی شد.

درک دانشکده تربیت مدرس همراه خود ادعای اینکه شیوع تاج باعث افزایش خم شدن {به سمت} آموزش دیجیتال شد، اظهار داشت: تمامی گروه ها چه در مقطع ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در مرحله دانشکده دیجیتال شدند. آموزش منصفانه نیاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید قطع شود، متعاقباً برگزاری گروه های دیجیتال را می توان موفقیت آمیز دانست. اگر می خواهیم در آموزش دیجیتال سودآور باشیم، باید اجتناب کرده اند زوایای مختلف به آن است مورد توجه قرار گرفت کنیم.

وی یکپارچه داد: موضوع های آموزشی مختلط اجتناب کرده اند دروس آزمایشگاهی، کارگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان پردازی است کدام ممکن است در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری حاضر تبدیل می شود. انواع واحدهای آزمایشگاهی در برخی موضوع ها بیش از حد است با این حال به صورت دیجیتال قابل حاضر نیست. اگر قرار بر اینجا است کدام ممکن است واحدهای استفاده شده اجتناب کرده اند دنیای آنلاین ما حاضر شود، باید زیرساخت ها فراهم شود. ممکن است معتقدم کدام ممکن است آموزش دیجیتال برای دروس نظری موفقیت قابل قبولی {بوده است} از اطلاعات آموزان همراه خود کار با هم نسبی در مدرسه ها حضور داشتند.

دکتر آقا کودک کسب اطلاعات در مورد برخی اجتناب کرده اند محدودیت های پیشرفت مدرسین اظهار داشت: انواع دانشجویان در مقاطع آموزش تکمیلی کم است. در هر گروه بین ۵ به همان اندازه ۱۵ اطلاعات آموز موجود است. روزی کدام ممکن است انواع اطلاعات آموزان محدود باشد، امکان سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم در دنیای آنلاین ما افزایش خواهد یافت. با این حال مدرسین در مواجهه همراه خود گروه‌های کارشناسی همراه خود محدودیت‌هایی مواجه هستند، انواع اطلاعات‌آموزان در مدرسه‌ها بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل مرحله کار با هم کاهش می‌یابد.

درک دانشکده تربیت مدرس تهران همراه خود دقیق اینکه زیرساخت های حال باعث شده ایران در زمینه آموزش دیجیتال نسبت به برخی اجتناب کرده اند کشورهای دنیا کمتر سودآور باشد، اظهار داشت: مولفه هایی مشابه با سرور، پهنای باند برای آموزش دیجیتال صحیح نبود. . در روزهای اولین آموزش دیجیتال، دانشکده ها نمی توانستند زیرساخت های مورد نیاز را پایان دادن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سیستم LMS دانشکده استفاده نمی شد. این دلیل است انواع زیادی گروه بر روی پلتفرم اسکایپ برگزار شد.

وی همراه خود ردیابی به سابقه ۲ ساله آموزش دیجیتال در ایران خاطرنشان کرد: در برخی زمینه ها سودآور بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی زمینه ها کمتر. آموزش دیجیتال به ما کمک کرد به همان اندازه در مخالفت با بیماری های پیش سوراخ بینی نشده عروق کرونر از دوام کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه آموزشی را متوقف نکنیم.

شرایط در انتخاب گیری ها عملکرد دارند

این درک دانشکده در خصوص انتخاب وزارت علوم برای یکپارچه تدریس دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی در آزمون های نوک ترم به صورت حضوری، اظهار داشت: برخی مواقع بسته به شرایط تصمیماتی گرفته تبدیل می شود. مقرر شده است کدام ممکن است گروه ها به صورت حضوری در نیمسال دوم سال جاری برگزار شود با این حال همراه خود ملاحظه به شیوع گونه جدید تاج نمی توان با توجه به این موضوع تذکر قطعی داد.

وی همراه خود دقیق اینکه مشکلات مالی مانع حضور حضوری در مدرسه ها است، اظهار داشت: متعدد اجتناب کرده اند خوابگاه های دانشجویی اجاره ای است کدام ممکن است دانشکده ها برخی اجتناب کرده اند این محل قرارگیری ها را {به دلیل} مشکلات پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ای اجتناب کرده اند بازو داده اند. این دلیل است امکان حاضر خوابگاه به تمامی دانشجویان متقاضی {وجود ندارد}. تشکیل گروه های حضوری خارج اجتناب کرده اند انتخاب ها وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران امکانات آموزشی است. شرایط برخی انتخاب ها را تحمیل می تنبل.

وی یکپارچه داد: گروه های حضوری اثربخشی بیشتری دارد با این حال باید شرایط این را امتحان کنید فراهم شود.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه نمایندگی در آزمون در ترمی کدام ممکن است دروس به صورت دیجیتال حاضر تبدیل می شود سودمند است؟ وی اظهار داشت: اگر بتوان همراه خود ملاحظه به پتانسیل ها معاینات حضوری انجام داد {مفید است}. دانشکده تربیت مدرس انتخاب گرفت در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ امتحانات حضوری بدهد با این حال به نوک نرسید.

درک دانشکده تربیت مدرس همراه خود دقیق اینکه نتایج آزمون های حضوری قابل اعتمادتر است، تصریح کرد: احتمال خطای دانشجویان در آزمون حضوری کمتر است. آزمون حضوری، چه کتبی، چه شفاهی هر دو مختلط اجتناب کرده اند هر ۲، جایگزین های بیشتری را برای تعیین مقدار به مدرسین حاضر می دهد. مدرسین آزمون حضوری نیز می توانند همراه خود ادعا کردن جملات اطلاعات آموزان را راهنمایی کنند. بیشتر است در آزمون حضوری نمایندگی کنید. باید تجزیه و تحلیل شود کدام ممکن است خواه یا نه آزمون دیجیتال در اطراف احاطه دقیق است هر دو نادرست. نمی توان تصمیم عمومی صادر کرد. اگر شرایط ساده برای امتحان دیجیتال امکان پذیر باشد، نباید اجتناب کرده اند آن اجتناب کرد از {در این} شرایط شرایط پیرامونی غالب است.

بلند مدت آموزش برتر به شرایط سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی تعیین می شود

دکتر آقا کودک در خصوص بلند مدت نظام آموزش برتر ایران اظهار داشت: عناصر متعددی بر این موضوع تأثیرگذار است. نظام آموزش برتر ایران در سال های جدیدترین پیشرفت زیادی کرده است. ما جایگاه خوبی در دنیا به بازو معرفی شده است ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مقالات مرتفع است. آموزش برتر مشابه با متعدد اجتناب کرده اند مؤلفه های تولید دیگری در جاری تغییر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل تأثیر شرایط اجتماعی است. آموزش برتر {در سراسر} جهان نیز در جاری تکامل است. دانشکده های عصر سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم در جاری تعیین کنید گیری هستند.

وی یکپارچه داد: دانشکده‌های عصر اول ساده برای نیازها آموزشی ساختمان شدند. در آن نقطه عصر دوم دانشکده ها به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش ملاحظه داشتند. سپس آموزش، پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در دانشکده ها مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پاسخگویی اجتماعی به مولفه های فوق اضافه شد. مشکلات متعددی ممکن است بر تکامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دانشکده ها تأثیر بگذارد. ممکن است قادر نیستم با توجه به اینکه چگونه این مسیر در بلند مدت تکامل می یابد، اظهار تذکر کنم. آنچه بدون هیچ ملاحظه ای است نظام آموزش برتر ایران فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب هایی را تخصص کرده است.

درک دانشکده تربیت مدرس همراه خود دقیق اینکه بلند مدت نظام آموزش برتر در گرو اقدام، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار مسئولان دانشکده است، خاطرنشان کرد: امتیازات اجتماعی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی نیز بر بلند مدت نظام آموزش برتر دانشکده تأثیرگذار است. اگر شرایط مالی مشابه با سال های جدیدترین باشد; محدودیت های بودجه ای برای مدرسه ها نیز اعمال ممکن است. روزی کدام ممکن است محدودیت های بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائلی مشابه با حقوق مدرسین به مشکل تغییر تبدیل می شود. بودجه پژوهشی در دانشکده ها در جاری کاهش است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مسائلی مشابه با مهاجرت مدرسین موجود است. همه این مؤلفه ها بر آموزش برتر ملت تأثیر می گذارد. امیدواریم همه مشکلات رفع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود به خوبی پیش برود.

انتهای پیام/