مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های زیست محیطی جهان درگیر کننده استایسنا/ خراسان رضوی وی اظهار داشت: اگر درست در این لحظه به در نظر گرفته شده راه‌حلی برای مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های زیست‌محیطی جهان نباشیم، قطعاً باید در بلند مدت نزدیک برای مشکلاتی مشابه طوفان‌های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، کاهش بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی کنار هم قرار دادن باشیم. . امور کنوانسیون . او

سید حسین موسوی فر در دیدار رئیس اداره کل ایمنی جو زیست خراسان رضوی در خصوص مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های زیست محیطی خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه تصدیق شد: موضوع زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آن محدود به قاب هر دو ملت خاصی نیست. .

وی همراه خود تشریح دستاوردهای هیئت ایرانی در پنجمین مجمع جو زیست گروه ملل متحد، افزود: {در این} نشست کدام ممکن است انواع زیادی اجتناب کرده اند کشورهای مختلف حضور داشتند، هیئتی به سرپرستی علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه ملل نیز حضور داشتند. گروه ایمنی جو زیست. این اجلاس در نتیجه تصویب ۱۳ تصمیم، عالی تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ادعا وزیران (برای UNEA-5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید UNEP @ 50) شد کدام ممکن است برای تصویب در اجلاس حاضر شد. او
اجازه
موسوی فر همراه خود ابراز اولویت اجتناب کرده اند اصلاح اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمایش پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات اقلیمی کدام ممکن است همه کشورهای جهان را خرس تاثیر مکان ها، وجود نیروهای تحصیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص در گروه ایمنی جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت بالای کنوانسیون جو زیست را مورد ملاحظه قرار داد. بستر رشد، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات زیست محیطی کدام ممکن است ملت ما را اجتناب کرده اند کشورهای همسایه خرس تاثیر مکان ها. او

پس اجتناب کرده اند این نشست مهدی اله پور رئیس اداره ایمنی جو زیست خراسان رضوی اظهار داشت: در جاری حاضر {به دلیل} مشکل های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در استان کدام ممکن است کانون های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی درجه مطلوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای جو را دارد. به منظور که آلاینده های بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار استان در سال جاری باعث وضعیت قابل توجه کانون های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در سرخس، خواف، گناباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار عقب کشیدن آن در شهر مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای احاطه شد. این هشداری است به بخش بهداشت جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت انسان در خراسان رضوی. او

سرپرست اداره کل ایمنی جو زیست خراسان رضوی اظهار داشت: در درجه در سراسر جهان. علاوه بر این خوب و دنج شدن مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف بارندگی در مشهد طی عالی دهه فعلی درگیر کننده است. او

وی یکپارچه داد: تاکنون اقدامات فوق العاده موثری اجتناب کرده اند سوی گروه ایمنی جو زیست برای تعمیر آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش گازهای گلخانه ای {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ها نبود، شاهد واقعیت های فوق العاده درگیر کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرانی تری در ملت بودیم. . “

به گزارش روابط کلی اداره کل ایمنی جو زیست خراسان رضوی، اله پور همراه خود ردیابی به دیدار فعلی شخصی همراه خود رئیس گروه المصطفی العالمیه در خراسان رضوی اظهار داشت: همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های در سراسر جهان، ملاحظه به توانمندی های گروه های در سراسر جهان اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا همراه خود حضور رئیس گروه المصطفی (ص) در استان خراسان رضوی شناخته شده به عنوان عالی این سیستم ریزی صحیح {در این} زمینه اقدام شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای بخش جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توان دانشجویان شناخته شده به عنوان سفیران جو زیست در کشورهای اسلامی همراه خود حاضر آموزش های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تشکل های افراد نهاد اجتناب کرده اند تاکیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات آن مونتاژ بود. او

انتهای پیام/