مسدود شدن ۷۸۰۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهانایسنا/ اصفهان معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان از پُر و مسدود شدن ۷۸۰۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان.

محمود چیتیان با اشاره به توقیف سه هزار و ۷۰۰ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز، گفت: از سال ۱۳۸۴ تا کنون هفت هزار و ۸۰۴ حلقه چاه غیرمجاز در این استان پرومسلوب المنفعه شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری، ۶۱۷ چاه غیرمجاز است، اظهار کرد: سال ۱۳۹۶ حلقه از سه هزار و ۲ کنتور حجمی هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاههای کشاورزی، صنعت و خدمات دولتی نصب شده است.

به گزارش ایسنا، معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: با انجام صرفه جویی حدود ۲۲۳ میلیون مترمکعب در منابع آب زیرزمینی بودیم.

چیتیان اضافه کرد: در راه چارهاندیشی برای کنترل افت و کسری مخزن در آبخوانها، وزارت نیرو با تعریف طرحبخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در سال ۱۳۸۴، برنامه های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آبزیانی را آغاز کرد.

وی با توجه به تغییرات انجام شده در این طرح پیشنهادان کرد: در ادامه و اصلاحات این طرح با نام طرح احیا و بخشی از منابع آب زیرزمینی بر ۱۵ پروژه در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور تصویب شد.

معاونت های حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به تقویت گروه گشت و منابع بازرسی منابع آب درسطح دشت، گفت: ۶۲ برای گزارش به موقع و جلوگیری از افزایش خطرات آبی در سطح استان فعالیت می کنند.

چیتیان در سال ۱۳۹۵ اضافه کرد: حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ پروانه بهره برداری کشاورزی اصلاح و تعدیل شده که به حجم ۸۲۰ میلیون مترمکعب در پروانه ها کاهش یافته است.

وی به پیاده سازی نرم افزار جامع بانک اطلاعات منابع آب، ساماب، در سطح استان با پیشرفت ۱۰۰ درصد اشاره کرد و گفت: مطالعات الزامات پیاده سازی بازار محلی آب، تبادل حقابه ها، در دشتهای پایلوت اصفهان-برخوار وکاشان و هم چنین پیاده سازی مدیریت مشارکتی. ب زیرزمینی یا تشکل آببران در دشت پایلوت مهیارجنوبی- دشت آسمان نیز انجام شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای یادآور شد: اطلاعرسانی اصفهانی، اطلاع رسانی و فرهنگسازی هفت گروه عمده اثرگذار شامل کشاورزان، مقامات اجرایی، دانشجویان، بانوان، روحانیون، سمنها، قضات و نیروانتظام،ها با استفاده از خدمات مشاوران در سطح استان نیز به طور خودکار. جدی ادامه دارد.

انتهای پیام