مسافران نوروزی در کاخ سعدآبادسال هاست کدام ممکن است سفر نوروز همراه خود بازدید به ایران در کنار است. سفرها اجتناب کرده اند روزهای پایانی اسفند تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اواسط فروردین یکپارچه دارد. در تمام این سال ها در ایام عید تهران شناخته شده به عنوان شلوغ ترین شهر ایران خلوت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندانش هر کدام به شهرهای تولید دیگری بازدید می کردند. ضمن اینکه این شهر نسبت به سایر شهرها تردد مسافر فوق العاده کمتری داشت. با این حال نوروز ۱۴۰۱ به سختی منحصر به فرد است. چون آن است برخی اجتناب کرده اند موقعیت یابی های گردشگری این شهر پذیرای مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران متعدد اجتناب کرده اند شهرهای مختلف بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افزایش مسافران اجتناب کرده اند شهرهای تولید دیگری انصافاً محسوس است. این عکسها درمورد به نوروز مسافران کاخ سعد آباد در روز جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۱ است.