مسافران به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند محور زنجان – طارم تردد کنندایسنا/ زنجان رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای شهرستان طارم ذکر شد: در محور تهم – چورزق ریزش های متناوب داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسافران تقاضا داریم به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند محور سه بانده سرخه دیزج به بناب تردد کنند.

حمیدرضا نجفی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، کسب اطلاعات در مورد وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان طارم اظهار کرد: اجتناب کرده اند ابتدای سال شاهد بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران در شهرستان طارم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای راهداری این شهرستان اجتناب کرده اند ابتدای سال تاکنون شاهد بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران بوده ایم. در مسیرهای مواصلاتی شهر نیز حضور دارند. در سراشیبی بودن به معنای نداشتن لاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر چرخ است.

وی همراه خود خاص اینکه در محور تهم – چورزق ریزش های متناوب داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسافران می خواهیم به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند محور “۳ راه سرخه دیزج به بناب” حرکت کنند، از چشم اندازها اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم سقوط است. اضافه کرد: در صورت مسافر از گرفتن چرخ مواد اشکال خاصی ندارد. علاوه بر این مشکلاتی کدام ممکن است در محورها برای سرنشینان به وجود آمده {به دلیل} عدم اطلاع اجتناب کرده اند وضعیت بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود از دستگاه امنیت است.

این در کنترل ضمانت خاطر داده است کدام ممکن است ساعت شب قبلی نیز در محورهای شهرستان شاهد برف بودیم کدام ممکن است همراه خود تیغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک پاشی عملیات {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیراژ برقرار شده است اعضای خانواده خواهشمندیم زنجیر داشته باشید همراه خود خواهید کرد لاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه گرمایشی

رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای شهرستان طارم همراه خود خاص اینکه مسافران سیزدهم فروردین ماه به روستای شیتی بازدید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} ریزش محور تهم – چورزق امکان انسداد این محور موجود است، ذکر شد: این دلیل است تقاضا داریم. مسافران محور زنجان طارم. خانچایی) برای تردد خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند مسافران گران تقاضا داریم به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند محور زنجان – طارم (خانچایی) تردد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تردد در محور تهم – چورزق اجتناب کرده اند پارک خودروهای شخصی در محورهای پاییز خودداری کنند.

انتهای پیام/