مردمان تهران اصولاً به اصفهان بازدید کرده اندایسنا/ اصفهان معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای استان اصفهان اظهار داشت: طی روزهای ۲۵ اسفند ۹۳ به همان اندازه ۱۱ فروردین ماه سال جاری میزان تردد در خیابان های استان ۷۰ سهم نسبت به سال قبلی افزایش داشته است. نسبت به مدت درست مثل سال قبلی.

محمدعلی صلواتی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به فینال آمار تردد در محورهای استان اصفهان اجتناب کرده اند ابتدای سفر نوروزی تاکنون، اظهار کرد: طی روزهای ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ لغایت ۲ فروردین ۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۷ تردد داشته است. در خیابان های استان به گزارش رسیده است کمیت تردد خودروها نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۷۰ سهم افزایش داشته است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: کل تردد در خیابان های استان اجتناب کرده اند مجموع ۱۴۰ تردد متر به گزارش رسیده است.

معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای استان اصفهان اظهار داشت: {در این} مدت انواع خودروهای درگاه به محورهای استان ۷۶۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۳ تجهیزات خودرو بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۵۳ سهم افزایش داشته است. . .

به آموزش داده شده است صلواتی، {در این} مدت انواع خودروهای خروجی اجتناب کرده اند خیابان های استان ۸۰۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۵ تجهیزات بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۶۳ سهم افزایش داشته است.

وی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای تحریک کردن به کار ستاد نوروزی تاکنون بیشترین سهم گزارش شناسایی در سایر استان های اصفهان درمورد به تهران همراه خود ۱۹.۴ سهم، فارس همراه خود ۴.۹ سهم، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری همراه خود ۴.۳ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خراسان رضوی است. یزد، قم، خوزستان، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای استان اصفهان شکسته نشده داد: تردد پلاک خودروها در استان ۴۴.۴ سهم {بوده است}.

انتهای پیام/