مدیرجدید امور آموزشی دانشگاه تبریز منصوب شدایسنا / آذربایجان شرقی ی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تبریز، مدیر جدید امور آموزشی این دانشگاه منصوب شد.

فر نصراله زاده، طی حکمی ناصر حاجی پور، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی را به سمت مدیر امور آموش.

در حکم انتصاب وی آمده است:

با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی، بنا به پیشنهاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، به موجب این حکم و به استناد مفاد ماده ۱۷ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، برای مدت دو سال و با حفظ سمت آموزشی، به عنوان «مدیر امور آموزشی دانشگاه تبریز» تعیین می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و جلب مشارکت و صاحب نظران در حسن انجام این مسئولیت خطیو.

فتنی است؛ ناصر حاجی پور دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز است و از سوابق اجرایی و علمی وی می توان به مدیر گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دبیر هم فکری اساتید و نخبگان دانشکده دامپزشکی، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر، عضو انجمن علمی انگلیسی آمریکا، عضو انجمن علمی انگلیسی ایران، عضو انجمن علمی بیماریهای انگلیسی، استاد مشاور انجمن علمی گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، نماینده تحصیلات تکمیلی گروه مواد غذایی و آبزیان، چاپ ۴۲ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی، ارائه ۴۰ مقاله در همایش های ملی و خارجی، عضو هیأت تحریه دو مجله معتبر در الزویر، اجرای پنج طرح درون دانشگاهی، ترجمه سه جلد کتاب، راهنمایی دانشجوی دکتری تخصصی و ۲۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و … اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، رئیس دانشگاه تبریز همچنین طی نامهای از خدمات مهدی برادران نیا که پیش از این مدیریت امور آموزشی دانشگاه تبریز را بر عهده داشت، قدردانی کرد.

انتهای پیام