مبارزه باعث بدترین فاجعه انسانی یمن شد: ایرانوزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه به رویداد هفتمین سالگرد مبارزه عربستان علیه یمن ادعا ای صادر کرد.
ادعا این وزارتخانه به رئوس مطالب زیر است:
مبارزه ویرانگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره سختی کدام ممکن است ائتلاف موسوم به یمن بر افراد یمن تحمیل کرده، وارد هشتمین سال شخصی تبدیل می شود کدام ممکن است بدترین فاجعه انسانی قرن جاری را بر این ملت وارد کرده است. پیامدهای مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم نبرد اصولاً غیرنظامیان اجتناب کرده اند جمله دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان بی ضرر را تحمل تاثیر قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های حیاتی، چشم اندازها بهداشتی، معیشت، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را در یمن ویران کرده است.
ائتلاف متجاوز ۹ تنها ملت را طی هفت سال مبارزه بمباران کرد، اما علاوه بر این به محاصره غیرانسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوتلگ شناخته شده به عنوان اهرمی برای فوری امتیازات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش متوسل شد. ائتلاف روی حیله و تزویر ترین مبارزه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر ترین محاصره را بر افراد تحمیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعطیل راه های زمینی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی اجتناب کرده اند واردات چرخ دنده غذایی، گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیازهای اولین جلوگیری می تدریجی.
جنایت غیرانسانی این ائتلاف همراه خود ملاحظه به کالا تسلیحات توسط حامیان غربی این ائتلاف به طور قابل توجهی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای دوگانه شورای ایمنی گروه ملل متحد کدام ممکن است در نتیجه تداوم نقض کلیه مقررات در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر در یمن شد، رخ می دهد. فاجعه
جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند هرگونه امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار عادلانه برای تعمیر محاصره، بدست آوردن به منقل بس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن مذاکرات بین گروه های یمنی با بیرون دخالت خارجی مورد حمایت گروه ملل حمایت می تدریجی، از تنها راه برون سر خورد اجتناب کرده اند فاجعه، راه رفع سیاسی است.
مبارزه یمن در مارس ۲۰۱۵ تحریک کردن شد، روزی کدام ممکن است عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش بمباران شهرهای یمن را تحریک کردن کردند.

۱۴۲۴

ما را در توییتر دنبال کنید @iRNA