ما نمی گذاریم یحیی گل محمدی برود پس همراه خود یحیی گل محمدی خداحافظی کنید


زهرات آل محمدی تولید دیگری {نمی تواند} بایستد

وی شکسته نشده داد: یحیی گل محمدی، افشین پرفانی، کریم باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کارکنانی کدام ممکن است اکنون در پرسپولیس مشغول به کار هستند اعضای این خدمه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پرسپولیس کنجکاوی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن دارند برای این خدمه می گذارند. می بینید کدام ممکن است اوضاع چقدر مضر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران چقدر خرس فشار هستند کدام ممکن است گل محمدی تولید دیگری طاقت ندارد.

همراه خود همه چیزهایی کدام ممکن است دارم، می‌توانم بگویم گیمرها ما تنها تیمی بودند کدام ممکن است نفس نمی‌کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی کارشان محور بودند. همه توهین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهمت ها را خریدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفی نزدند. اجتناب کرده اند تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها همه کاستی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی ها را تحمل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر توده مردمان چیزی نگفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا حق دارند به این موضوع اعتراض کنند.