ما به چنین لذت سختی خواستن داریمسنت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی ما در دستور سنت شاد مسکن {بوده است}. در هدف فروپاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی تمدن، اما تغییر به سنت عزاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های عقب کشیدن شدند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند برآنلایناحسان شریعتی در یادداشتی نوشت: همراه خود سعادت پیمان دارم کدام ممکن است سعادتش اجتناب کرده اند آن ممکن است است (مولوی)

روزهای اول سال احتمالا شادترین زمان ها هستند. به نظر می رسد مانند است همه عامل اجتناب کرده اند نو آغاز تبدیل می شود. همه یک بار دیگر یکدیگر را می شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این لذت بهتر، آگاهانه تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویاتر اجتناب کرده اند لذت صرف (لذت بلافاصله اجتناب کرده اند ارضای خوب خواستن کوتاه مدت) است.

این شادمانی کدام ممکن است درجاتی دارد، در هر جاری موقتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان ارضای حالات ثابتی مشابه با لذت هر دو سعادت، مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست نیست، اما علاوه بر این اهمیت این لذت در ارتباط آن همراه خود شخصیت هر دو واقعیت است. وجود دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاطفه، ۹ عواطف، ساده تأثیرات روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبی (چه لذت آنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه رضایت ابدی).

خوشبختی بعد از همه کت و شلوار همراه خود اطلاعات ناگوار نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار در دنیا هر دو قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره نیست، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند انطباق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت هستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت ناشی تبدیل می شود.

ما در مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کشتی همراه خود سبدها آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی به همه اینها لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت خواستن مبرم داریم. سنت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی ما در دستور سنت شاد مسکن {بوده است}. در هدف فروپاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی تمدن، اما تغییر به سنت عزاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های عقب کشیدن شدند. مثلاً در سیاره سوراخ بینی توحیدی مولانا، «ردای غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را دوخته است» را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد را زمینه ساز حضور در سعادت قرار داده است: «قند لذت میوه حیاط پشتی غم است».

چون آن است در ادراک اسپینوزا اجتناب کرده اند جهان الهی، سعادت نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده انسان برای محبوبیت وجود شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل امکانات وجودی شخصی است. «هدف حکمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه اصولاً احیای این حس «سعادت» غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماوراal الطبیعه مطابق همراه خود معنای هستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز در مواجهه همراه خود امواج درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه‌های آشیانه نیازمندیم. پوست نشاط لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت درونی».

انتهای پیام/