مالیات خودروهای وارداتی ۲ برابر شد
مدیرکل محل کار فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت ریسک گروه امور مالیاتی ذکر شد: بر ایده قوانین مالیات خودرو موتوری پاسخگویی فروشنده بر عهده فروشنده است.