لزوم تعیین مقدار انجام تجهیزات های مرتبط برای بدست آوردن به مارک ۱۴۰۰
وحید چقاقی شهری، کارشناس امتیازات مالی همراه خود ردیابی به محدودیت های ساخت در سال قبلی ذکر شد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است انجام تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای مختلف دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بخش شخصی در حمایت اجتناب کرده اند ساخت به طور شفاف تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار نشود، قطعا مشکلات به وجود می آید. محکم بمان.» بعد از همه باید در نهایت هر سال تعیین مقدار مناسبی اجتناب کرده اند علل هر دو ناکامی ها داشته باشیم به همان اندازه برای مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف ها کنار هم قرار دادن شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات ساختاری را در اقتصاد انجام دهیم.