لزوم تدوین برنامه ۵ و ۱۰ ساله برای توسعه زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسیرئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم گفت: نیاز دارد سفرا و رایزنان فرهنگی ایران در برنامه های مختلف نسبت به تدوین برنامه پنج و ده ساله برای توسعه و ادبیات فارسی و ایرانشناسی اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین سالار آملی، رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم در اولین نشست مجازی با همکاری همکاری های فرهنگی و سمن ها مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه که با شرکت سفرا و رایزن های فرهنگی بیش از پنجاه کشور برگزار شد، ضمن بیان این مطلب ، خود را برای بیشتر با کشورهای خارجی و وزارت امور نمایندگی در حوزه گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور مطرح کرد.

وی حاضران در این ارتباط تصویری خواست تا به اعلام نمایندگی های مختلف در کشورهای مختلف به کتاب، دوره بازآموزی، فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان مستعد برای دریافت بورس تحصیلی در رشته زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در تربیت استادان بومی اقدام کنند.

دکتر سالار آملی گفت: معرفی اساتید کرسی های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در ایجاد رابطه علمی با اساتید ایرانی از دیگر انتظارات ما از رایزنان علمی ایران در دیگر است.

در ادامه این نشست، دکتر امیرسعید کرمی، معاون توسعه زبان وادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم، در گزارش مشروحی به بیان چالش ها و برنامه های آتی این وزارت برای گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور پرداخت.

سپس سفرا، معاونان و روسای نمایندگی های فرهنگی کشورمان در خارج از کشور، هم نیازهای خود را در زمینه تامین استاد زبان فارسی، اتاق های اتاق های ایران شناسی در دانشگاه ها، ارسال منابع آموزشی، تخصیص بورس مطرح می کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در بخش پایانی نشست نیز، دکتر امیرسعید کرمی، با جمع بندی چالش ها و مطالب مطرح شده گفت: عدم توجه به پیشنهاد پیشنهاد استاد زبان فارسی، لزوم معرفی مجلات علمی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی به اساتید غیر ایرانی برای انجام تحقیقات مشترک و نشر آن، انتشار مجلات علمی الکترونیکی مشترک در کشورها و یا حوزه های جغرافیایی مشترک و برگزاری آزمون استاندارد سنجش سامفا در سه نوبت در سال ۱۴۰۱ می توانند به وزارت علوم در گسترش زبان فارسی در دنیا کمک کند. .

وی همچنین شامل مستمر برای افزایش بودجه و اعتبارات ارزی و ریالی برای گسترش زبان و ادبیات فارسی است

انتهای پیام