قیمت هر متر مربع در تهران ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار ده اعلام شده است.


در مردادماه امسال متوسط ​​قیمت یک مترمربع خانه در تهران ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل ۲.۵ و ۳۸ درصد افزایش داشت.

به گزارش ایسنا، گزارش توسعه بازار مسکن شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حاکی از آن است که در مرداد ماه میانگین قیمت خرید و فروش زیربنای مسکن معامله شده در بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است. تومان. نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۵ و ۳۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۷.۸ هزار مورد بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه ۱۴۰۰ در تهران به ترتیب ۲۴ درصد کاهش و ۴۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد. ساخت، نشان می دهد که واحدهای کمتر از پنج سال ساخت با ۲۸.۹ درصد بیشترین نسبت را دارند.

از سوی دیگر در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه در منطقه یک ۸۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و کمترین آن در منطقه ۱۸ با ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که هر کدام در منطقه یک ۲۴.۸ درصد و ۳۹.۴ درصد افزایش داشته است. منطقه ۱۸

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع ساخت و ساز در مرداد ماه سال جاری نیز حاکی از آن است که منازل مسکونی با قیمتی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون مترمربع زیربنا با سهم ۱۱.۶ درصدی دارای بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران، قیمت بین ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۵ و ۱۰.۳ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

وضعیت اجاره مسکن در تهران

از سوی دیگر در مرداد ماه سال جاری منظم بودن تعداد خانه های برای فروش بر اساس قیمت هر واحد نشان می دهد که منازل مسکونی با قیمت یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهم است. . ۱۳.۸ درصد بیشترین سهم معاملات را به خود اختصاص داده است.

همچنین توزیع معاملات ملکی بر اساس شهرستان های تهران نشان می دهد که منطقه ۵ با ۱۵ درصد از کل معاملات بیشترین سهم معاملات را در شهر تهران دارد.

همچنین بررسی شاخص اجاره بهای خانه های استیجاری در تهران و کل شهرستان ها در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۲ و ۵۰.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص گزارش شده در مردادماه در تهران و کل شهرستان ها به ترتیب معادل ۴.۶ و ۴.۷ درصد است.

قیمت هر متر مربع در تهران 42 میلیون و 730 هزار ده اعلام شده است.

قیمت هر متر مربع در تهران 42 میلیون و 730 هزار ده اعلام شده است.

در انتهای پیام