قوانین «بندر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق اسلحه» چه می گوید؟در ایران مبانی سختگیرانه ای در خصوص حمل، استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق اسلحه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه {نمی توانند} به سادگی اجتناب کرده اند آن استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، یکی اجتناب کرده اند مهمترین مبانی {در این} زمینه، قوانین «مجازات قاچاق اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارندگان سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات غیرمجاز» مصوب سال ۱۳۹۰ است کدام ممکن است {در این} قوانین آمده است: «قاچاق سلاح، مهمات، اشیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده، ورود آنها به ملت هر دو خروج بوتلگ آنها اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اجتناب کرده اند سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات {در این} قوانین اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از سلاح خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات است. مبارزه خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکار، اعم اجتناب کرده اند گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرتیراندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات درمورد به آنها. علاوه بر این در تبصره مذکور آمده است: «سلاح‌های لیزری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن دسته اجتناب کرده اند شبه‌سلاح‌هایی کدام ممکن است همراه خود تشابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربرد قابلیت مبادله سلاح‌ها را داشته باشند، مشمول مقررات این قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیهوشی هستند. مشمول مقررات سلاح هستند.» آنها شکارچی هستند.
منظور اجتناب کرده اند «اقلام مدیریت شده» چرخ دنده محترقه، منقل زا، چرخ دنده منفجره ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامی، چرخ دنده شیمیایی، رادیواکتیو، میکروب ها، بیهوش کننده ها، ملین ها، شوک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی است.
{در این} قوانین «وارد کردن هرگونه سلاح، مهمات، اشیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده مدیریت شده مدیریت شده، خارج کردن آنها اجتناب کرده اند ملت، مونتاژ، مونتاژ، نگهداری، حمل، تخصیص، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخفیف با بیرون مجوز مراجع ذی صلاح اندیشه در مورد شده است. جنایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب به مجازاتهای مقرر {در این} قوانین محکوم خواهد بود.

قوانین «مجازات قاچاق اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارندگان سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات غیرمجاز» نیز تحریم هایی را پیش سوراخ بینی کرده است.

هر کس اسلحه خوب و دنج هر دو مهمات هر دو سلاح شکاری هر دو اجزا هر دو مهمات مؤثر آن را قاچاق تنبل هر دو هر خوب اجتناب کرده اند آنها را بسازد هر دو مونتاژ تنبل هر دو بفروشد هر دو تخصیص تنبل به حبس محکوم تبدیل می شود:
الف) سلاح خنک، سلاح شکاری هر دو مهمات به همان اندازه حبس اجتناب کرده اند شش ماه به همان اندازه ۲ سال ب) سلاح خوب و دنج سبک غیر خودکار، مهمات هر دو اجزا مؤثر آن به حبس اجتناب کرده اند ۲ به همان اندازه ۵ سال ج سود به همان اندازه ۵ به همان اندازه ده سال. سال حبس – اسلحه خوب و دنج سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای، مهمات هر دو اجزا کارآمد آنها، به همان اندازه ده به همان اندازه پانزده سال حبس.
تبصره ـ در صورتی کدام ممکن است موضوع جرم {در این} ماده بیش اجتناب کرده اند خوب تحریم هر دو اجزاء مؤثر چندین تحریم باشد، مجازات مرتکب حسب مورد به همان اندازه خوب سطح تحریک کردن می‌شود.

علاوه بر این هرکس سلاح خوب و دنج هر دو مهمات هر دو اجزا مؤثر هر دو مهمات آن را به طور بوتلگ به انگشت آورد، در اختیار داشته باشد هر دو حمل تنبل هر دو همراه خود آنها پیشنهادات عکس انجام دهد به حبس زیر محکوم تبدیل می شود:
الف – سلاح خنک، اسلحه شکاری هر دو مهمات به همان اندازه حبس اجتناب کرده اند نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب روز به همان اندازه شش ماه هر دو اجتناب کرده اند ده میلیون ریال به همان اندازه بیست میلیون ریال جزای نقدی ۲ سال هر دو اجتناب کرده اند بیست میلیون به همان اندازه هشتاد میلیون ریال جزای نقدی ج) اسلحه سبک. اجزا هر دو مهمات کارآمد آنها، به همان اندازه ۲ به همان اندازه ۵ سال حبس – سلاح خوب و دنج سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای، اجزا مؤثر هر دو مهمات آنها، به همان اندازه ۵ سال حبس به همان اندازه ده سال
در تبصره خوب قوانین نیز آمده است کدام ممکن است اگر موضوع جرم {در این} ماده بیش اجتناب کرده اند خوب انگشت هر دو اجزاء مؤثر تعدادی از انگشت باشد، مجازات مرتکب حسب مورد به همان اندازه خوب سطح تحریک کردن می‌شود.

علاوه بر این در قوانین آمده است کدام ممکن است دارنده پروانه اسلحه شکاری موظف است پس اجتناب کرده اند انقضای مدت مجوز را تمدید تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم تمدید ظرف سه ماه پس اجتناب کرده اند انقضای مدت، اسلحه غیرمجاز تلقی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب به جزای نقدی اجتناب کرده اند ده به همان اندازه بیست میلیون ریال محکوم تبدیل می شود.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند ایده ها مهم جرایم درمورد به قاچاق اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات اینجا است کدام ممکن است طبق ماده ۳۰۳ قوانین آیین دادرسی کیفری، معامله با به جرایم درمورد به قاچاق اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات در جیب دادگاه انقلاب است.

انتهای پیام/