فینال پنجشنبه سال ۱۴۰۰ در بهشت ​​زهرازیارت بقعه در فینال پنجشنبه سال یکی اجتناب کرده اند رسومی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سالیان در اطراف در ایران مرسوم {بوده است}. در در زمان حال افراد به زیارت قبور اموات شخصی می الگو، قبور را همراه خود گل رز تازه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری آنان محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل ها را در قبورشان قرار می دهند.