فیلم | اجرای فردین سلطانی در وسط جدید مرحله مقدماتی فروردین ۱۴۰۱اجرای بازدید کننده فردین برای دوازدهمین مرحله مقدماتی فصل سوم عصر جدید را تماشا کنید.