فیلم | اجرای صادق روغنی در عهد جدید در مرحله مقدماتی در ۱ فروردین ۱۴۰۱صادق روغنی اجرای سوم نیمه اول مرحله مقدماتی فصل سوم فاصله جدید ۲ را بر عهده داشت.