فیلتر برزیلی برای پیام رسان تلگرام | انگیزه از گرفتن فیلتر تلگرام در برزیل


قاضی سالن دادگاه برزیل پیام رسان تلگرام را منحل کرد

قاضی الکساندر دی مورائس پیام رسان تلگرام را {به دلیل} عدم پیروی اجتناب کرده اند دستورالعمل ها افسران برزیلی توسط تلگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن پیام های تشکیل دانش نادرست، مسدود کرد.

مورائس نوشت: «عدم احترام تلگرام به اصول برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رعایت مکرر انتخاب ها سالن دادگاه… انصافاًً همراه خود حاکمیت قوانین در تضاد است.

او اظهار داشت کدام ممکن است اتهامات علیه مقامات بولسونارو با اشاره به استفاده اجتناب کرده اند کانال های ارتباطی مناسب برای تخلیه دانش اشتباه است.

بولسونارو در توییتر پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوندی را برای عضویت در کانال تلگرام شخصی – کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند ظهر جمعه همچنان در برزیل سرزنده بود، چاپ شده کرد.