فنلاند: عضویت در ناتو ممکن است فشار های امنیتی در اروپا را افزایش دهدرئیس جمهور فنلاند در این زمان (یکشنبه) ذکر شد کدام ممکن است هلسینکی جستجو در راه هایی برای تعمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ایمنی شخصی {در میان} حوادث اوکراین است، با این حال او می دانست کدام ممکن است امکان عضو شدن در به ناتو خطر بدتر کردن فشار ها در اروپا را به در کنار دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند اسپوتنیک، سائولی نینیست استسته، رئیس جمهور فنلاند در ذکر شد وگو همراه خود فایننشال تایمز ذکر شد: سطح آغاز اینجا است کدام ممکن است ما جستجو در چیزی تا حد زیادی اجتناب کرده اند شکسته نشده دادن به این تعیین کنید هستیم. فنلاند اکنون عضو اتحادیه اروپا است، با این حال عضو ناتو نیست.

وی شکسته نشده داد: ۲ امکان بی نظیر حرکت رو به ورودی برای چسباندن به ناتو هر دو آسانسور همکاری نیروی دریایی همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد با بیرون عضو شدن در به ناتو است. همه این متفاوت ها برای ایمنی ما مفید هستند.

او ذکر شد: “من می خواهم به خوبی می دانم کدام ممکن است برای مثال، عضو شدن در به ناتو ممکن است اولویت های ما را کاهش دهد.” با این حال همه متفاوت های مختلف برای ادغام کردن خطراتی هستند کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آنها آگاه باشیم. خطر بی نظیر در جاری حاضر افزایش فشار در اروپا است. سرانجام، فنلاند هنگامی کدام ممکن است انتخاب به امتحان کردن این خواهد گرفت، ایمنی شخصی را در انتخاب مکان ها.

انتهای پیام/