فعالیت غیرقانونی روسیه ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی


با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، روسای ۷ فدراسیون ورزشی که عضو هیات علمی دانشگاه هستند، باید جهت ادامه فعالیت های بین دانشگاه و فدراسیون های تحت ریاست، یکی را انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی دو ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱ /۴۴۲۹۵- ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیات وزیران داد.

پیام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که حکم قانون در ماده ۸ آیین نامه اجرایی منعقد دو ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱ / ۴۴۲۹۵- ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران) در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستنثی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشور و نیز ماموریت اعضای هیأت رسمی علمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون فوق، ابطال شد.

بنابراین بر اساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی و همچنین مأمور کارمندان فدراسیون های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان ابطال می شود و از این رو می توان مجوز مأموریت وجود ندارد. .

بنابر اطلاعاتی که در اختیار تصمیم گیری قرار گرفته است، با توجه به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، روسای ۷ فدراسیون که ادامه فعالیت های آن به دلیل عضویت در هیئت علمی دانشگاه های دولتی با مشکل مواجه است، شامل اسامی ذیل است:

۱- علیرضا دبیر، فدراسیون فدراسیون (دکتری مدیریت بازرگانی- منابع انسانی، استادیار دانشکده مدی

فعالیت غیرقانونی روسیه ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۲- غلامرضا شعبانی بهار، شورای فدراسیون تیر و کمان (دکتری تخصصی تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی-

فعالیت غیرقانونی روسیه ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۳- محمد تقی امیری خراسانی، رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی (دانشیار تربیت بدنش)

فعالیت غیرقانونی روسیه ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۴- مهدی گودرزی، فدراسیون فدراسیون سه گانه (استادیار دانشگاه پیام‌نور)

فعالیت غیرقانونی روسیه ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

فعالیت غیرقانونی روسیه ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۵- عبدالمهدی نصیرزاده، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام (استادیار تربیت بدنی – دانشگاه پیام

فعالیت غیرقانونی روسیه ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۶- اله باقرزاده، فضل رئیس فدراسیون شمشیربازی (دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه)

فعالیت غیرقانونی روسیه ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۷- عباس نظریان مادوانی، رئیس فدراسیون اسکی (دانشیار مدیریت ورزشی- دانشگاه شهیدرجایی)

فعالیت غیرقانونی روسیه ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

یکم اسفندماه هیئت وزیران به منظور رسیدگی به قانون دیوان عدالت اداری و رفع ایراد وارد شده در ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده است. از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول یاد شده، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اصلاح قانون آیین نامه موافقت کرد.

فعالیت غیرقانونی روسیه ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری