«فرنگیس» کدام ممکن است بود؟ – ایسنامحمدعلی اسلامی ندوشن اجتناب کرده اند فرنگیس، شریک زندگی دوم سیاوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر کیخسرو، یکی اجتناب کرده اند غم انگیزترین خانمها ادبیات فارسی عنوان می برد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی اسلامی ندوشن، نویسنده، پژوهشگر کتاب «آواها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایماها» کسب اطلاعات در مورد شخصیت فرنگیس در شاهنامه فردوسی می نویسد: فرنگیس خانم افراسیاب است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند جریره همراه خود سیاوش عروسی می تنبل.پس اجتناب کرده اند مدتی اقامت مشترک در گنگدژ، افراسیاب به واسطه گرسیواز سیاوش فرنگیس را در هم می آمیزد شکوه، لطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را در هم می آمیزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی ای اجتناب کرده اند شاهنامه در حفاظت اجتناب کرده اند مهربانی، عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن به شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار است.

وقتی سیاوش کشته تبدیل می شود، افراسیاب اصل می دهد دخترش فرنگیس را بزنند به همان اندازه «تخم کین» بر او بیفتد.

تنها همراه خود وساطت بزرگترها اجتناب کرده اند کشتن او خودداری می تنبل، با این حال اجتناب کرده اند شبیه به دوم خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت ناآرام فرنگیس تحریک کردن تبدیل می شود. او مخفیانه {در خانه} سالمندان زاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولد می تنبل، سپس پسرش کیخسرو به چوپانی رها تبدیل می شود به همان اندازه نسب شخصی را فراموش تنبل. فرنگیس در تمام این مدت همراه خود اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دوم می ترسد کدام ممکن است افراسیاب قصد کشتن شاهزاده را داشته باشد. هنگامی کدام ممکن است گیو مخفیانه کیخسرو را به ایران برمی گرداند، مادرش او را همراهی می تنبل. در کل راه، او جان پیرمردانی را کدام ممکن است توسط چنگ گوئو اسیر شدند، نجات می دهد.

فرنگیس به همان اندازه فینال دوم به یاد سیاوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش فداکار {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم به قدم همراه خود بغض همسرش کیخسرو را همراهی می تنبل. او علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند غم انگیزترین خانمها ادبیات فارسی است. شوهرش کدام ممکن است صادق ترین شخص زمان شخصی است به اصل پدرش کشته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی او مدتی اجتناب کرده اند اقامت شخصی را در ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پریشانی می گذراند. او پس اجتناب کرده اند یادآور ایران باید شاهد درگیری خونین پسرش همراه خود ملت پدری باشد. تن نفر اجتناب کرده اند خانوار شوهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تن نفر اجتناب کرده اند خانوار پدری {در این} درگیری جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهند. برادران او نیز به در کنار پدرش نابود می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین او باید عذاب روحی {طاقت فرسا} را ​​تحمل تنبل. فرنگیس ۹ تنها به عشق شوهر هر دو پسرش کدام ممکن است اجتناب کرده اند دشمنان پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورش است، به خاطر اینجا است کدام ممکن است تورانیان را بی ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحق عقوبت از آن آگاه است.

انتهای پیام/