فرمانده کل سپاه پاسداران به صهیونیست ها هشدار داد


ادعا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستن درباره هشدار به اسرائیل

پس اجتناب کرده اند آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستن درباره موشک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل موشک ها ادعا ای صادر کرد.

{در این} ادعا آمده است: در پی جنایات فعلی رژیم دروغین صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن زودتر مبنی بر بی پاسخ ماندن جنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرارت های این رژیم منحوس، عصر قبلی وسط راهبردی توطئه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرارت صهیونیست ها همراه خود موشک های قادر مطلق شلیک شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی».

در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این ادعا ردیابی شده است کدام ممکن است بار تولید دیگری به رژیم جنایتکار صهیونیستی هشدار می دهیم کدام ممکن است تکرار هر گونه شرارت همراه خود پاسخ های روی حیله و تزویر، قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخرب مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت.