فرستاده ایران بر توانمندی کشورهای اسلامی برای مقابله همراه خود اسلام هراسی تاکید کرد
اسلام آباد – ایرنا – فرستاده جمهوری اسلامی ایران در پاکستان بر لزوم بهره مندی اجتناب کرده اند توان گروه کشورهای اسلامی برای مقابله همراه خود اسلام هراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های غیر سازنده دشمنان اسلام تاکید کرد.