فت‌وگوی مقام ارشد رژیم غذایی با گروسی درباره ایرانمقام ارشد وزارت امور خارجه رژیم یک جلسه از دیدار و گفت‌وگو با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی انرژی انرژی

به گزارش جاشوا زارع، معاون مدیرکل وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه روسیه در صفحه از دیدار با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی داده و نوشت: مکالمه بسیار خوبی درباره جنبه های هستهای پرونده ایران با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتم.
او توضیح بیشتری درباره مسائلی که مورد بحث قرار گرفته است ارائه نمی دهد.
دیدار این مقامی با مدیر کل آژانس هم‌زمان با برگزاری دور هشتم انتخابات وین درباره احای توای

مقامات این رژیم از مذاکرات اصلی وین، سعی کرده اند شرکای آمریکایی و اروپایی خود را از در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی برای احیای توافق های منصرف کنند.
پیش از این، گروسی در گفتوگوهای متعددی با اظهار نظری نسبت به حصول یک توافق در پی مذاکره و اظهارنظر، گفته می شود به عنوان یک نهاد بین المللی بیطرف، وظیفه تصمیم گیری بر جنبه های فنی اجرایی شدن توافق وجود دارد که بر روی دارد و تحت تاثیر مقاصد سیاسی قرار دارد. این نهاد بین‌المللی یا طرف سوم نیست.
انتهای پیام