ضرورت تشکیل فوری ستاد ملی مقابله با گرد و غبارسازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کآور با بیابانزایی با مشارکت مردم و بخخ غیر دولتی رئیس سازمان های منابع طبیعی و آبخیزداری است.

به گزارش ایسنا مسعود منصور در حاشیه دیدار با استان خوزستان بر همکاری استانداری و سایر دستگاه های استان خوزستان برای تکمیل کانون های بحرانی داخلی گرد و غبارهای داخلی کرد و گفت: نیاز به صورت فوری ستاد ملی مقابله با گرد و غبار با حضور وزرا و معاونت رئیس جمهور تشکیل شود.

منصور افزود: یکی از معضلات بزرگ استان خوزستان زمین گرد و غبار است که با تلاشهای صورت گرفته در سالهای گذشته، از کانونهای داخلی بحرانی شده است و نیاز به مساعدت و همکاری امنیتی خوزستان در پروژه حقآبه کانالهای احداث شده برای ساختن و نیازهای ضروری است. بی نهال‌های کاشته شده و همچنین امکانات و اعتبارات مورد نیاز در سال جاری و سال آینده است.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه یکی از رئیس‌های سازمان‌ها، مقابله با بیابان‌زایی با مشارکت مردم و بخش‌های غیر دولتی است، گفت: کارهایی که با بیابان‌ها را می‌توان در قالب اجرای طرح‌هایی که هم‌واجد فعالیت‌های تثبیت خاک و بیابان‌زدایی و هم‌فعالیت‌های آن است. برای مردم اقتصادی، انجام شود.

به گزارش اطلاع رسانی سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور، منصور در پایان اظهارکرد: در اولین اقدام مشارکتی در حدود ۸۰ هزار مرکز کانونهای یک و دو استان خوزستان با کمک توسعه صنایع نیشکر کمک بخش غیر دولتی و منابع مالی غیر دولتی تثبیت می‌شوند. در حالی که می شود شرکت توسعه صنایع نیشکر در اراضی تحت خود ۳۰۰۰ نیاز مالک زراعت چوب انجام می دهد که هم به تثبیت خاک و هم به رفع صنایع چوب کمک می کند.

انتهای پیام