صادرات دام عشایری مهمترین راهکار برای افزایش درآمد این قشر اجتناب کرده اند گروهایسنا/خراسان شمالی رئیس گروه عشایری تاکید کرد: صادرات دام عشایری یکی اجتناب کرده اند مهمترین راهکارها برای افزایش درآمد این قشر اجتناب کرده اند گروه هستند.

عباس پاپی زاده در ترکیبی خبرنگاران در بجنورد اظهار کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه قیمت دام عشایر در ملت نسبت به کشورهای همسایه کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت گوشت در آن ملت ها نسبت به هزینه جهانی گوشت ۲ به همان اندازه سه برابر بهتر است، فرصتی خاص {است تا} تولیدات عشایر را صادر کنیم.

وی اظهار داشت: همراه خود امتحان کردن این به ازای هر کیلوگرم گوشت دام عشایری کدام ممکن است صادر می کنیم می توان ۲ کیلوگرم گوشت باکیفیت همراه خود قیمت جهانی با بیرون اینکه ارزی اجتناب کرده اند ملت خارج شود، وارد کرد.

پاپی زاده همراه خود ردیابی به اینکه در نیمه دوم سال قبلی ۳۵ هزار راس دام عشایری به خارج اجتناب کرده اند ملت صادر شد، افزود: این عدد گرچه در برابر این گروه دامی عشایر ناچیز بوده با این حال تاثیر شخصی را بر اقتصاد این گروه گذاشت.

وی در یکپارچه به بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباراتی کدام ممکن است به عشایر ملت اختصاص می یابد نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: اتفاقات خوبی در بودجه ۱۴۰۱ برای گروه عشایری افتاده بطوریکه بودجه عشایری به همان اندازه سه برابر مرتفع است.

رئیس گروه عشایری دقیق کرد: در بخش آبرسانی نیز پوشش این گروه کدام ممکن است به سوی جامعه های آبرسانی ایمن پیش رود.

وی در ارجاع به صنایع دستی تولیدی گروه عشایری نیز دقیق کرد: ۳۵ نسبت اجتناب کرده اند تولیدات صنایع دستی در ملت توسط گروه عشایری ساخت تبدیل می شود این در حالی است کدام ممکن است حداقل حمایت ها اجتناب کرده اند بخش صنایع دستی عشایر تبدیل می شود.

پاپی زاده اظهار داشت: رویکردی کدام ممکن است دنبال می کنیم آموزش عشایر برای استانداردسازی تولیدات صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت آن ها بر ایده از ملزومات است.

وی تصریح کرد: در جاری حاضر صنایع دستی کدام ممکن است توسط این اشخاص حقیقی ساخت تبدیل می شود به دلیل برای اینکه بازاررسانی خوبی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور صحیح به کالا نمی رسد، درآمد آنچنانی نیز برای عشایر ندارد.

به آگاه وی هم اکنون تمامی تولیدات صنایع دستی عشایر در موجود در بلعیدن می شوند.

انتهای پیام