شنایی با مجلات علمی زبان و ادبیات فارسی خارج از کشورنشست «آشنایی با مجلات علمی زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور» برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، این جلسه در روز یکشنبه (اول اسفند ۱۴۰۰) ۱۹ ساعت در صفحه اینستاگرامی dr.bahadorbagheri توسط بخش بین الملل انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران با همکاری گروه زبان و ادبیات دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

علیرضا انوشیروانی، استاد ادبیات تطبیقی ​​شیراز دانشگاه در این نشست که دبیری آن را بهادر باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی برعهده دارد، سخنرانی می کند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری