شف‌شناسی‌هایی بزرگ‌تر از مگس!پژوهش‌های پیچیده‌ای که بزرگ‌تر از مگس‌میوه هستند و خود را در یک کیسه غشایی هم می‌کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، باکتریها مانند کابوسهای شبانه هستند، اما می توانم با این واقعیت که آوچک بسیار و ر واقع با دچم غیرمسلح نامرئی هستند، احساس آرامش می کنیم.

اما به نظر می‌رسد اینطور نیست، چرا که بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر می‌شود، تحقیقات یک بز.

همچنین گزارشی از پیچیدگی‌ها که باعث شگفت‌انگیز شدن آنها شد.

ممکن است فکر کنید که این بزرگی ممکن است چند سلولی باشد، اما در واقع هنوز یک موجود است. با این حال می‌توان تا ۲ سانتی‌متر طول داشته باشد و به شکل یک رشته باشد.

این باکتری یک ویژگی عجیب دارد که آن را از اکثریت های دیگر متمایز می کند و آن تمام مواد ژنتیکی خود را در یک کیسه غشایی حمل می کند، در حالی که خود را بیشتر می کند در اطراف شناور می گذارند. به این ترتیب، این میکروب را می‌توان در جایی بین یک پروکاریوت و یک یوکاریوت طبقه‌بندی کرد.

پروکاریوتها موجوداتی هستند که به دلیل عدم وجود غشای داخلی، مشخص و سایر اندامکها هستند در حالی که یوکاریوتها مانند حیوانات، گیاهان و قارچها حاوی آنها و سایر اندامکهای مرتبط با غشاء هستند.

«کریس گرینینگ» میکروبیولوژیست دانشگاه «اش» که عضوی از این مطالعه جدید نبوده است، میگوید: گیاه، را بهعنوان شکلهای کوچک، ساده و نوآورانه حیات و به اصطلاح «کیسه های پرورشی» در نظر میگیرند. اما این باکتری نشان می دهد که همیشه این گونه نیست.

همچنین مشخص شد که این محصول جدید، یک کیسه دوم از آب را با خود حمل می‌کند که بیش از ۷۰ درصد از د صر است. این ویژگی کاملاً شبیه به یک جنس “تیومارگاریتا” (Thiomagarita) است که حامل همین کیسه است.

بررسی پس از انجام تجزیه و تحلیل و تحلیل ژنتیکی، نتیجه گرفته است که این تازه ککف شده احتمالا مربوط به همان جنس است و آن را “تی. مگنیفیکا” (T. Magnificent) نامیدند.

در چکیده این مطالعه آمده است: طول سلول‌های اکثر گونه‌های این باکتری حدود دو میکرومتر است که در بر با استفاده از فلورسانس، اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی در ارتباط با توالی ژنوم، کلسیم را شناسی. “تیومارگاریتا مگنیفیکا” یک باکتری با طول سلولی متوسط ​​بیش از ۹۰۰ میکرومتر است که با چشم غیر مسلح قا. ما دریافتیم که این سلولها از طریق زیست شناسی منحصربهفرد بیش از محدودیتهای نظری برای سلولهای باکتریایی رشد می کنند و پلی پلیدی بیسابقهای بیش از نیم میلیون نسخه از یک ژنوم بسیار بزرگ را نشان می دهند و تحت یک چرخه زندگی دوشکلی با تکیک نامتقارن کروموها در سلولهای مواد قرار می گیرند. . این ویژگی‌ها، با تقسیم‌بندی مواد ژنومی و سنتز در اندامک‌های متصل به غشاء، نشان دهنده افزایش پیچیدگی در «تیومارگاریتا» است و مجموعه‌ای از سلول‌های ترکیبی ژنومی را به چالش می‌کشد.

این مطالعه جدید در پایگاه داده bioRxiv منتشر شده است.

انتهای پیام