شاهکارهایی کدام ممکن است در درگیری جهانی دوم گم شدند


درگیری جهانی دوم برای دنیای آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ویرانی‌های جبران‌ناپذیری جستجو در داشت. موزه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گالری‌ها دائمی اجتناب کرده اند برخی اجتناب کرده اند شاهکارهای هنری غیرقابل متنوع محروم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران هنری نیز سال‌ها زمان را صرف اختراع تلاش های هنری مفقود کردند.

به گزارش ایسنا، جهان در درگیری جهانی دوم شاهد بروز خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غارت تلاش های هنری در ابعاد فشرده بود. خوشبختانه بیشتر اوقات این آثار توسط گروهی ترمیم شدند کدام ممکن است به «پسران آثار دائمی» ستاره فیلم شدند. همراه خود این جاری متعدد اجتناب کرده اند این تلاش های هنری ادامه دارد مفقود هستند. امروزه امتحان شده جهانی برای ایجاد تلاش های هنری غارت‌شده نازی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرداد آن‌ها به صاحبان خانه بی نظیر موجود است. 

در یکپارچه همراه خود تعداد اندکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین تلاش های هنری شناخته شده می‌شوید کدام ممکن است در کل درگیری جهانی دوم مفقود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو نابود شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط «دیلی آرت» راه اندازی شد شده‌اند:

«پرتره شخص جوان» تأثیر «رافائل»‌

شاهکارهایی که در جنگ جهانی دوم گم شدند

این تابلو به تصویر کشیدن مشهورترین خسارت هنری لهستان ناشی اجتناب کرده اند درگیری جهانی دوم محسوب می‌شود. تابلو به تصویر کشیدن «پرتره شخص جوان»‌ اجتناب کرده اند مجموعه خانوادگی در «کراکوف» غارت شد به همان اندازه در سال ۱۹۳۹ در موزه هیتلر قرار داده شود. در طولانی مدت درگیری این تابلو به تصویر کشیدن مفقود شد با این حال گرچه ماه یکبار شایعاتی کسب اطلاعات در مورد پیدا شدن این به تصویر کشیدن در سطح‌ای اجتناب کرده اند جهان به گوش می‌رسد.

«نقاش در مسیر درست کار»‌ تأثیر «ونسان ون‌گوگ»

شاهکارهایی که در جنگ جهانی دوم گم شدند

این تابلو به تصویر کشیدن «ون‌گوگ» توسط نازی‌ها ربوده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در جریان بمباران شهر «ماگدبورگ» در آلمان گم شد.

«سنگ‌شکنان»‌ تأثیر «گوستاو کوربه»‌

شاهکارهایی که در جنگ جهانی دوم گم شدند

این تابلو به تصویر کشیدن در جریان درگیری جهانی دوم به در کنار ۱۵۴ تصویر تولید دیگری حین سوئیچ این آثار به از قلعه‌ای در نزدیکی درسدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر بمباران نیروهای همدست در فوریه ۱۹۴۵ اجتناب کرده اند بین سر خورد.

«تالار کهربا» تأثیر «آندرئاس شلاوتر»

شاهکارهایی که در جنگ جهانی دوم گم شدند

اتاقی در کاخ کاترین در نزدیکی سن پترزبورگ بود کدام ممکن است همراه خود کهربا، آینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا نزئین شده بود. تذهیبات این اتاق در جریان درگیری جهانی دوم ناپدید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۰۳ تبدیل کردن شد.

تذهیبات این اتاق در درگیری جهانی دون توسط گروهی اجتناب کرده اند سربازان نازی غارت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر به کونیگسبرگ منتقل شد. وضعیت کنونی این اتاق مبهم است.

«پرتره ترود استینر»‌ تأثیر «گوستاو کلیمت‌»‌

شاهکارهایی که در جنگ جهانی دوم گم شدند

این پرتره زن «جنی استینر»‌ خوب مجموعه‌دار اهل وین است. این پرتره نیز توسط نازی‌ها پس اجتناب کرده اند خطرناک «استینر» به اتریش در سال ۱۹۳۸ غارت شد. این پرتره سپس به شخص خاص نامشخصی در سال ۱۹۴۱ فروخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن پس به هیچ وجه دیده نشد.

«میدان سانتا مارگریتا» تأثیر «کانالتو»

شاهکارهایی که در جنگ جهانی دوم گم شدند

این به تصویر کشیدن منظره کدام ممکن است توسط «کانالتو» خلق شده است، بخشی اجتناب کرده اند مجموعه شخصی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند خطرناک مالک آن در سال ۱۹۴۰ به هلند،‌ توسط نازی‌ها مصادره شد. برخی اجتناب کرده اند آثار این مجموعه به وارثان مالک بی نظیر آن‌ بازگردانده شدند، همراه خود این جاری کارآگاه‌های هنری ادامه دارد جستجو در این پرتره هستند.

انتهای پیام