شاخص استاندارد هوای نهبندان برای گروه های ظریف در شرایط غیربهداشتی قرار داردایسنا/ خراسان جنوبی رئیس اداره امور آزمایشگاهی اداره کل ایمنی تنظیم زیست خراسان جنوبی خاص کرد: شاخص استاندارد هوای نهبندان در لحظه در شرایط ناسالم برای گروه های ظریف قرار دارد.

هاشم آبادی اظهار داشت: بر ایده شاخص استاندارد هوای ادعا شده هوای بیرجند در لحظه در وضعیت پاک، سرایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرکوه در حد باورپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهبندان در وضعیت ناسالم برای گروه های ظریف قرار دارند.

به گزارش ایسنا، گروه های ظریف شبیه خانمها باردار، سالمندان، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تحت تأثیر ناراحتی های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفسی در صورت نداشتن کار اجباری اجتناب کرده اند بازدید به نهبندان خودداری کنند.

وی همراه خود خاص اینکه در جاری حاضر ۵ ایستگاه پایش کیفی هوا در استان سرزنده است، اظهار داشت: ۲ ایستگاه در بیرجند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرستان‌های نهبندان، زیرکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرایان موجود است کدام ممکن است هر منصفانه دارای منصفانه ایستگاه هستند کدام ممکن است زمان آن را گزارش می‌کنند. شهرها

رئیس اداره امور آزمایشگاهی اداره کل ایمنی تنظیم زیست استان اظهار داشت: در سال قبلی انواع روزهای بی استاندارد در شهرستان بیرجند ۱۷ روز، سرایان ۳۵ روز، نهبندان ۴۲ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرکوه ۱۸ روز {بوده است}.

انتهای پیام/