سومین جشنواره بومی نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلرزنی چشمه گنداب اسدآبادایسنا/ همدان پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ سال اجتناب کرده اند خاموش شدن تاج گل، پیش بینی چشمه های قندابی به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین جشن بومی نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلرزنی چشمه اسدآباد همراه خود حضور خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشور اهالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی برگزار شد. مسئولین شهرستان اسدآباد

به گزارش ایسنا، معاون فرماندار اسدآباد {در این} جشنواره همراه خود ردیابی به اهمیت برگزاری این جشنواره ها احیا کردن روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به مسافر، افزود: ملاحظه ویژه به جشنواره قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پخت نان استاندارد روستا پایین می خواست را تامین می تدریجی. تحمیل نقش ها جدید در روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت مزایای مالی این ورزش در ارتقای درجه مسکن مردمان فوق العاده کارآمد {خواهد بود}.

رشید آبیار هدف اجتناب کرده اند برگزاری این جشنواره را محافظت عرف های دیرینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ این سنت به فناوری های بلند مدت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: طبخ نان استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلر بومی در روستای چشمه قنداب نباید محدود به سال نو باشد. گروه. خواستن مجدد به خوردن نان استاندارد ممکن است برای اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد خانمها کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد مقاومتی کشاورزی به نحو احسن استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم اجتناب کرده اند نان استاندارد مفید بالا سفره های شخصی استفاده مجدد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر همراه خود دید تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت تعداد زیادی به پخت نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیسکویت {در این} روستا ظاهر شد کنیم، همراه خود سازماندهی کارگاه های کودک خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پخت نان در نانوایی های خانگی می توان بازار کالا مطلوبی را برای این امر تحمیل کرد.

سرپرست میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی شهرستان اسدآباد علاوه بر این اجتناب کرده اند {جستجو برای} گزارش آیین پخت نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی بومی چشمه قنداب در آثار ناملموس ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: برای خانوار ها مایه خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت است. این آیین دائمی برای آیندگان باشد به همان اندازه آیندگان نیز آن را بپذیرند.به همین منظور در جشنواره امسال همراه خود همکاری استان این مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین {در این} شهرک مستندسازی شد.مورد نیاز است انجام شود.

کامران اکبری شایگان همراه خود ردیابی به اینکه گزارش نان ها در میراث ناملموس به یک معنا تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین این وعده های غذایی است، ذکر شد: تعیین نان ها، تنقلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای بومی به محبوبیت تا حد زیادی این مردمان ملت {کمک می کند}.

وی یکپارچه داد: در جاری حاضر آش خیار اسدآباد در آثار ناملموس ملت گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیگیری نان استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد کلر بومی چشمه قنداب، آیین استاندارد درو کردن شکرگزاری در امتداد طرف تالاب پیرسلمان نیز اجتناب کرده اند جمله این مراسم است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین های ۴۰۰ سال پیش شناخته شده به عنوان آثار ناملموس ملت گزارش شود.

دهیار روستای چشمه قنداب همراه خود ردیابی به خواستار اداره میراث زیبایی شناختی شهرستان برای گزارش پخت نان استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلر در روستا در آثار ناملموس ملت ذکر شد: این اقدام قطعا فوق العاده خوشایند است با این حال روستاییان انتظارات همراه خود برگزاری جشن سالانه جشنواره، تنها نان بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان کشاورزی به همین عنوان باقی نمی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود به جشن جشنواره نمی شود.

جمال مومیوند افزود: امید است همراه خود اندیشه های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به سرمایه گذار نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلوچه های بومی این روستا را علامت گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اندیشه های نو به کالا برسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این مد ضمن حمایت، اشتغال مناسبی برای نوجوانان روستا تحمیل شود. مسئولان مربوطه.» تهیه نان بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلوچه چشمه قنداب در قالب اشتغال خانگی عملکرد موثری در اقتصاد خانوار های کشاورزی به طور قابل توجهی بانوان ممکن است داشته باشد.

ورزشی های بومی این شهرک نیز {در این} جشنواره برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برندگان مسابقه ورزشی های محلی بومی جوایزی اهدا شد.

به گزارش ایسنا، روستای چشمه قنداب همراه خود ۳۰۵ نفر باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸ خانواده در ۲۴ کیلومتری شهر اسدآباد قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اشتیاق خاصی نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیسکویت بومی هر دو به گویش اهالی روستا مناسب می کنند کدام ممکن است مرتفع است. استاندارد

انتهای پیام/