سهم ۳۹ درصدی خانه مسافر در اقامتگاه های نوروزیایسنا/ مازندران سرپرست اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی مازندران همراه خود ردیابی به اقامت ۶ روزه مسافران در مازندران ذکر شد: بر مقدمه آمار ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۴ نفر در استان اقامت کردند کدام ممکن است ۳۹ نسبت آن در مهمانسراها نصب می شوند».

مهدی ایزدی همراه خود گفتن خبر فوق به خبرنگاران ذکر شد: در مجموع ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۵ مسافر در استراحتگاه ها، هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۷ نفر در اقامتگاه های عادی، ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۰ نفر در استراحتگاه ها، ۵۸۳ نفر در پانسیون ها، ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۴ نفر در استراحتگاه آپارتمان ها و یک جفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۰ نفر در اقامتگاه های بومگردی اسکان داده شدند.

سرپرست اداره کل صنایع دستی، میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری انواع اقامت در متل ها را ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۲ نفر اشاره کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۵ مسافر برابر ۳۹.۳۱ نسبت در ساختار خوابگاه نصب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۸۵ هزار نفر در اسکان کوتاه مدت اسکان داشتند. .

ایزدی انواع اقامت در مهمانسراها در ادارات، خوابگاه های دانشجویی، سالن های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را دقیق کرد. منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ نفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: انواع کل بازدید اجتناب کرده اند اماکن تاریخی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ۷۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۸ مورد است.

وی در خصوص بازدیدهای پیگیری بازرسان ذکر شد: ۲۵۹ بازدید اجتناب کرده اند امکانات اقامتی، محل کار ارائه دهندگان مسافرتی، مکان های غذا خوردن، امکانات پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین راهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ مورد الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ اخطاریه صورت گرفت.

انتهای پیام/