سند هشت مورد گازگرفتگی در فارسخوب مقام پاسخگو برای در دانشکده علوم پزشکی شیراز اجتناب کرده اند شیوع هشت مورد مسمومیت استنشاقی سوخت مونوکسید کربن در دیروز در فارس خبر داد.

عباس رضاییان زاده روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه در مونتاژ وسط بهداشت نوروزی دانشکده علوم پزشکی شیراز ذکر شد: طی دیروز پایگاه های اورژانس ۱۱۵ فارس ۷۹۵ ماموریت را همراه خود هدف امدادرسانی به مجروحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان در استان انجام دادند. “.

رضاییان زاده یکپارچه داد: اجتناب کرده اند کل ماموریت های {انجام شده}، ۹۵ ماموریت بازدید کنندگان سایت شهری، ۳۹۵ ماموریت غیر ترافیکی داخل شهری، ۵۳ ماموریت ترافیکی خیابان ای، ۲۵۱ مورد ماموریت غیرترافیکی خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مورد ماموریت اورژانس اثیری غیر ترافیکی {بوده است}. بالگرد.

وی سپس اجتناب کرده اند حاضر ارائه دهندگان به ۱۶۹ مصدوم حوادث رانندگی در ۲۴ ساعت قبلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند این انواع ۴۹ نفر به صورت سرپایی ارائه دهندگان درمانی اکتسابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ نفر نیز در امکانات درمانی استان بستری شدند.

رضاییان زاده دیروز انواع مراجعه کنندگان به اورژانس مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان های استان را هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ نفر گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود امتحان شده نیروی کار های پزشکی جدا از ۲۰۱ حرکت جراحی، ۴۷۰ مجروح بر تأثیر حوادث ترومایی در اورژانس بیمارستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس استان شدند. آنها علاوه بر این به ۱۸۴ فرد مبتلا همراه خود علائم تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۸ فرد مبتلا همراه خود علائم گوارشی ارائه دهندگان حاضر کردند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شیراز افزود: دیروز همراه خود امتحان شده متخصصان بهداشتی واحدهای تابعه دانشکده اجتناب کرده اند خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۵ وسط تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن نهایی بازدید شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۹ واحد بهداشتی متخلف به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند. . خودش را راه اندازی شد کرد.

وی همراه خود گفتن اینکه در ۲۴ ساعت قبلی ۱۵۷ کیلوگرم چرخ دنده غذایی شریر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرغذایی معدوم شده است، خاطرنشان کرد: ۵ مادر باردار پرخطر نیز امشب به بیمارستان منتقل شدند.

رضاییان زاده علاوه بر این اجتناب کرده اند بازدید عصر قبلی اجتناب کرده اند ۳۶ داروخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ واحد تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع غذایی استان توسط متخصصان معاونت وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی دانشکده خبر داد.

رئیس علوم پزشکی شیراز ذکر شد: علاوه بر این در ۲۴ ساعت قبلی متخصصان وسط مدیریت حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پزشکی شیراز ۱۸ مورد توصیه مرتبط همراه خود کرونا را به ساکنان حاضر کرده اند.

انتهای پیام/