سرپرست مسئله نمایندگی انرژی الکتریکی آذربایجان غربی به اتهام اختلاس زندانی شده استایسنا/آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اجتناب کرده اند تائید دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت سرپرست مسئله نمایندگی انرژی الکتریکی استان خبر داد.

ناصر عتباتی ذکر شد: پرونده وی در دادسرای نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب وسط استان اجتناب کرده اند طریق بازپرسی مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود لحاظ توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک فعلی در پرونده اقدامات مورد نیاز قضایی صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی دادگستری استان، وی شکسته نشده داد: سرپرست مسئله نمایندگی انرژی الکتریکی به اتهام اختلاس تحمل تعقیب قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند دستگیری همراه خود قرار بازداشت غیر دائمی صادره اجتناب کرده اند بازپرسی روانه زندان شده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: پرونده مشارالیه در مرحله تحقیقات مقدماتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادسرا در جاری انجام تحقیقات تکمیلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با همراه خود دقت تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرعت مورد نیاز در جاری انجام است.

انتهای پیام