سرپرست مدیران بن و سامان منصوب شدندایسنا / چهارمحال و بختیاری چهارمحارمحال و بختیاری طی احکام‌ای سرپرستان مدیران بن و سامان را منصوب

به گزارش ایسنا، غلامعلی حیدری طی احکام کارکنانای رضا علیبیگی را بهعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بن و محمدتقی گنجعلی را بهعنوان سرپرستی شهرستان سامان منصوب کرد.

مدیرکل بازبختی چهارمحال و بختیاری از سوابق رضا علیبیگی و روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از سوابق مدیریتی مدیریتی سامان است.

یش از این کیانوش نادری در سمت سرپرستی بن و کمال اکبریان نیز در پست سرپرستی سامان قرار داشت.