سالمندانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید مبارزه کردن می برند چه مشخصه هایی دارند؟اگر چه سالمند آزاری باعث تحمیل مشکلات بدنی، رفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی تبدیل می شود، با این حال ممکن است به تعیین کنید آزار بدنی، غفلت، آزار روانی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت باشد کدام ممکن است {در این} میان غفلت یکی اجتناب کرده اند معمولی ترین بسیاری از آزار است. خانوار های کم درآمد

به گزارش ایسنا، بدرفتاری عبارت است اجتناب کرده اند فعل هر دو سهل انگاری در انجام هر ممکن کدام ممکن است موجب شکستن به سالمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مشکلات بهزیستی هر دو شبح دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روانی سالمندان شود. متعاقباً به هر نوع سوء استفاده، غفلت، بهره کشی، پرخاشگری، بی ادبی، بی احترامی، بی احترامی هر دو هر ممکن کدام ممکن است در نتیجه جراحت، آسیب هر دو فساد شود، سوء استفاده می گویند.

سوء استفاده قابل دستیابی است عمدی باشد هر دو نباشد. سوء رفتار عمدی برای ادغام کردن آسیب رساندن هر دو جراحت آگاهانه، پرخاشگری هر دو سوء رفتار کلامی است. سوء رفتار غیر عمدی روزی رخ می دهد کدام ممکن است حرکت غیر عمدی انجام شود کدام ممکن است باعث آسیب به سالمندان شود. سالمند آزاری ممکن است به تعیین کنید نقض فیزیکی، سهل انگاری، روانی، پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر باشد.

بسیاری از سوء استفاده

آزار بدنی ارجاع سالمندان به امکانات اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث همراه خود جراحات معمولاً توسط مراقبین. بیانیه علائمی مشابه کبودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم، سوختگی، مسائل طناب زدن، شکستگی، دررفتگی، خراشیدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… قابل دستیابی است نماد دهنده همه اینها سوء استفاده باشد.

فلت علاوه بر این شایع ترین نوع سوء استفاده ویژه به ویژه {در میان} خانوار های کم درآمد است. رعایت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف شده نامناسب، سوختگی ادرار، جراحات، علائم کم آبی، عدم رعایت بهداشت منافذ و پوست، محافظت نامناسب، استفاده نادرست اجتناب کرده اند داروها، تنها گذاشتن سالمندان {در خانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ایمنی {در خانه} اجتناب کرده اند مصادیق بارز مراقبت نشده است.

آزار روانی به ترتیب، هرگونه توهین کلامی هر دو غیرکلامی کدام ممکن است بر احساسات، ارزش خود، اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم سالمند همراه خود دیگران تأثیر می گذارد، هر دو هرگونه خصومت، خشونت، شبح کلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزوای اجتماعی کدام ممکن است تعادل روانی مفید را تنظیم می دهد. به سوء استفاده شناختی

استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنقدی سالمندان مورد استفاده قرار گیرد خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عدم معامله با بستگان به سالمندان در مواقعی کدام ممکن است {به دلیل} فقر در موقعیت به کسب وعده های غذایی، دارو، فروشگاه لباس هر دو سایر مایحتاج مسکن نیستند. تخلفات پولی اندیشه در مورد شده است.

نقض حقوق سالمندان

انتخاب گیری با توجه به مسکن خوب حق اساسی برای همه اجتناب کرده اند جمله اشخاص حقیقی مسن است. نقض حقوق برای ادغام کردن محرومیت سالمندان اجتناب کرده اند هرگونه قانونی اجتناب کرده اند جمله آزادی خصوصی، دارایی خصوصی، آزادی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق انتخاب گیری است.

علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه های سالمندی کدام ممکن است مورد آزار قرار خواهد گرفت چیست؟

بدرفتاری باعث تحمیل مشکلات بدنی، رفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی در سالمندان تبدیل می شود کدام ممکن است برای ادغام کردن هشدار در کار با هم همراه خود دیگران، ترس بدیهی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده}، مورد توجه قرار گرفت کردن به سطح، ، عدم پاسخ در کل فرآیندهای مضر، بافت اضطراب اجتناب کرده اند گوش دادن به گریه دیگران است. -عشق، تصویر روانشناختی عقب کشیدن، ملاحظه هر دو پرخاشگری، عادت به داروها مخدر، انزواگرایی، انزوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی. سالمند آزاری {در میان} اشخاص حقیقی همراه خود ادیان، نژادها، قومیت ها، پیشینه های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی خاص است.

توضیحات سوء استفاده

توضیحات آزار بستگان متنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ مسئله در تحمیل سالمند آزاری کارآمد است کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند: فشارهای بیرونی، عناصر شخص خاص، پرهیز اجتماعی، سوئیچ رفتار خشونت آمیز اجتناب کرده اند نسلی به عصر تولید دیگری، اتصال متجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمند. . اطراف یکی اجتناب کرده اند عناصر احتمالاً مهم در آزار سالمندان است، از نتایج تحقیقات نماد داده است کدام ممکن است اطراف ممکن است شناخته شده به عنوان خوب مسئله استرس زای مزمن عملکرد داشته باشد. فاجعه های مالی، عاطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… خانوار نیز اجتناب کرده اند جمله این عناصر هستند.

عدم حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش صحیح در محله باعث می‌شود {اعضای خانواده} اجتناب کرده اند نیازهای سالمندان بی‌خبر باشند هر دو روزی کدام ممکن است راهی برای کاهش احساسات خشونت‌آمیز شخصی نمی‌یابند، این احساسات خصمانه را نسبت به سالمندان ابراز کنند. مشکلات بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های بدنی، مشکلات سلامت روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های روانی، نوسانات خلقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز در رفتار در سالمندان ممکن است اجتناب کرده اند عواملی باشد کدام ممکن است تأکید کردن {کمک می کند}.

جدا از این، اشخاص حقیقی مسن همراه خود مشکلات بهزیستی ۴ برابر تا حد زیادی اجتناب کرده اند سایر اشخاص حقیقی مسن مورد بدرفتاری مراقبین قرار می گیرند.

پیشگیری اجتناب کرده اند سالمند آزاری

بسیار قدرتمند کمک به سالمندانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید مبارزه کردن می برند. یافتن نیازهایی کدام ممکن است فشار بر مراقبین را افزایش می دهد. از سالمندان می خواهند خرس هر شرایطی همراه خود بستگان شخصی مسکن کنند، حتی وقتی مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو خرس مراقبت های غیر معمول باشند.

اقداماتی کدام ممکن است باید در گذشته اجتناب کرده اند آغاز آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن احتمال سوء استفاده تا حد زیادی انجام شود برای ادغام کردن تعیین خانوار های کشف نشده خطر، آسانسور خانوار برای پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انطباق تا حد زیادی همراه خود نیازهای افراد است. دارایی ها به محله

حمایت روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنی سازی خانوار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی کشف نشده خطر یکی اجتناب کرده اند اقدامات مهم در پیشگیری است کدام ممکن است در قالب آموزش توانایی های ارتباطی شخص خاص، گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی اجتناب کرده اند طریق گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب جیبی امکان پذیر است. برقراری ارتباط کارآمد همراه خود خانوار ضروری است از این خانوار ها تمایلی به صحبت با توجه به مشکلات شخصی ندارند. تعیین دارایی ها حمایتی محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مشاوره دارایی ها، گام دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام، توصیه برای {اعضای خانواده} آزارگر تواند به شما کمک کند پیشگیری اجتناب کرده اند سوء استفاده اجتناب کرده اند سالمندان است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است امروزه انواع خانوار ها فوق العاده نوزاد است، از گرفتن خوب مشاور هر دو دوست صمیمی ممکن است عملکرد اساسی در خانوار داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبتی را کدام ممکن است {اعضای خانواده} شناخته شده به عنوان هدف اولین به آن است خواستن دارند، فراهم تدریجی.ارتباط خوش بینانه بین {اعضای خانواده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان. این تحمیل اعتقاد است، این شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم عادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه های عجیب و غریب است کدام ممکن است خوب مشاور ممکن است تحمیل تدریجی.

اساسی ترین راه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام معامله با سوء استفاده، از گرفتن الگوی تربیتی صحیح در مسکن انسان است کدام ممکن است طبیعتاً همراه خود تذکرات مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم امکان پذیر است. آمارها نماد می دهد ۷۰ سهم تخلفات در منازل خصوصی اشخاص حقیقی در حال وقوع است.

انتهای پیام/