ساخت شهرک صنعتی مشترک در مناطق مرزی نیازمند اقدامات قانونی با همسایگان استمدیر توسعه صنایع و فناوری انجمن صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران گفت: برای ساخت شهرک صنعتی مشترک در مناطق مرزی نیازمند اقدامات قانونی با کشورهای همسایه هستیم و باید تعامل اجرایی لازم صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، طهمورث لاهوتی اشکوری در برنامه «خط اقتصادی» رادیو اختاز گفت: رویکرد سازمان جذب سرمایه گذاری خارجی در شهرها و نواحی صنعتی است که این رویکرد با هدف جذب سرمایه و ایجاد فضا دنبال می شود. انتقال دانش، فناوری و فناوری. تلاش شده است با در نظر گرفتن مسائل حقوقی و زیست محیطی که برای تسهیل سرمایه گذاران در دستور کار است، مناطق مناسب برای احداث شهرهای صنعتی مرزی شناسایی شود.

مدیر توسعه صنایع و فناوری انجمن صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران نیز گفت: ساخت شهرک صنعتی مشترک عراق و ترکیه نیز در همین راستا پیش می رود و دستور کار نیز همین است. وی گفت: در حال حاضر شهرک صنعتی مشترک کشور دیگری نداریم اما در مرحله انجام مطالعات لازم هستیم. موضوع احداث شهرک های صنعتی مشترک به دلیل وجود آن ظرفیت همواره در همایش ها و مذاکرات بین المللی انجمن صنایع کوچک ایران پیگیری شده است که مورد استقبال طرف های خارجی قرار گرفته است.

به گفته مدیر توسعه صنعتی و فناوری انجمن صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران، این استقبال با گذشت ۵۰ سال از فعالیت انجمن صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران در زمینه ایجاد و تامین زیرساخت‌های صنعتی صورت گرفته است. و لازم به ذکر است که صادرات خدمات فنی و مهندسی همراه با تبادل فناوری برای توسعه بیشتر روابط تجاری ضروری است.

لازم به ذکر است انجمن صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران و شرکت های منطقه ای وابسته در حال حاضر دارای ۵۰۹ شهر و ۳۴۰ منطقه صنعتی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی فعال، ۸۵ شهر و منطقه ویژه صنعتی، ۶ شهر فناوری، ۴۰ مرکز فناوری و تجارت و کار هستند. ۲ مرکز خدمات فناوری و نرم افزار، ۱۰۰ هزار و ۵۸ قرارداد منعقد و از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و ۳۲۷۰ واحد با اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر در کل کشور بهره مند شدند.

در انتهای پیام