زمینه‌ها و الزامات افزایش «سرمایه اجتماعی» در جامعهانجمن علمی اجتماعی اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه باید در هر جامعه و هرکدام از سیاستمداران، نهادها و سازمان ها در برنامه ریزی اجتماعی مبحث ادغام اجتماعی را مدنظر داشته باشند، گفت: اگر برنامه ها و سیاست ها سمتوسوی ادغام اجتماعی داشته باشد می تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند.

به گزارش ایسنا، رضا صفری شالی در چهارمین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی و سی و ششمین همایش ملی روز مددکار اجتماعی درباره ادغام و سرمایه اجتماعی به تبیین رابطه بین دو متغیر «ادغام اجتماعی» و «سرمایه اجتماعی» پرداخت و اظهار کرد: ادغام اجتماعی به معنای جذب، جلوگیری از از طرد و یکی از بندهای اساسی حقوق شهروندی است. هر شخصی یک کشور از حقوقی است که شهروندی است که ازجمله آنها می‌توان برابر به فرص دسترسی داشت.

وی افزود: از زاویه دیگر باید به مقوله عدالت اشاره کرد. اگر قوانین عمده کشورهای را مرور کنیم بر عدالت اجتماعی تصمیم‌شده‌اند.

عضو هیئتعلمی گروه جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه ادغام اجتماعی را باید در زمینه گروه های اجتماعی خاص از عوامل اجتماعی، روانی، جسمانی در نظر داشت و هم در ارتباط با کل جامعه اظهار کرد: سیاست های اجتماعی باید به گونه ای تنظیم شود که شود. در گام اول همه مردم جامعه احساس ادغام را داشته باشند و در گام دوم فرصت های اجتماعی برای افرادی که به واسطۀ آن ها می شوند، امکان رقابت با سایر افراد جامعه را در شرایطی که نمی توانند فراهم کنند و عوارضی برای آنها در نظر گرفته شود.

فری شالی در مورد اینکه ادغام اجتماعی چگونه می توان به سرمایه اجتماعی تبدیل شد؟ :فت: هر کشوری برای توسعه و پیشرفت به چند سرمایه نیاز دارد که یکی از آنها سرمایه اقتدار دارد. سرمایه دوم، سرمایه انسانی و نیروی انسانی متخصص است و سرمایه سوم که بهعنوان شرط تکمیلی ذکر می شود و اگر اثر دو سرمایه اول به نتیجه برسد، سرمایه اجتماعی است.

وی افزود: سرمایه اجتماعی یک سرمایه نامشهود است که دیدنی نیست و خودش را در میان افراد نشان می دهد. سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد یعنی روابط ما انسانها با همدیگر، سطح میانی یعنی روابط ما با سازمانها و سطح کلان یعنی رابطه ما با ساختارها و قوانین و مقررات تعریف می شود. اگر بخواهیم برخی مؤلفه های سرمایه اجتماعی که جنبه های عریانتری دارند را مشخص کنیم می توانم بگویم که برخی مؤلفه هایی که در سرمایه مطالعه اجتماعی می توانند شامل عدالت اجتماعی، مشارکت و رضایت اجتماعی، امید و مؤلفه هایی از این قبیل باشند.

انجمن علمی اجتماعی اجتماعی ایران بابیان اینکه جامعهای که در میان آن رئیس، امید و عدالت اجتماعی وجود دارد در سطوح فردی، و کلان که به منظور اعتماد به ساختارهای کلان است، سرمایه اجتماعی نیز سرمایه ای وجود دارد گفت: ادغام اجتماعی یک رابطه اجتماعی با اجتماعی. دارد و هرچقدر می تواند فرصت های برابر را برای اقشار مختلف جامعه مدنظر قرار دهد و همه را به فرصت ها تبدیل کند و آنها را بخواهد که مستحق شود و گروه های خاص تحت پوشش چترهای حمایتی قرار گیرند، در شرایطی که چنین شرایطی شکل گرفته و می تواند باشد. سطحی از سرمایه اجتماعی را تولید کند. در این صورت سرمایه اجتماعی در هر کشور با اعتماد بین تقویت و چشم‌اندازی مثبت به وجود می‌آید.

صفری شالی افزود: باید در هر جامعه و هرکدام از سیاستمداران، نهادها و سازمان‌ها در برنامه‌ریزی آتا. در یک جمع می توانم بگویم که اگر برنامه ها و سیاست ها سمتوسوی ادغام اجتماعی داشته باشد می تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند و اگر سرمایه اجتماعی تقویت شود و رو به تزاید بگذارد، افراد با همدیگر مشارکت دارند، احساس تعلق و مسئولیت اجتماعی بالا میرود و سرمایه دارند. اجتماعی را دوباره بازتولید می‌کند. همچنین احساس امنیت می‌شود و در یک رابطه اجتماعی ادغام اجتماعی هم افزایش خواهد یافت.

وی در خاتم اضافه کرد: رابطه بین دو متفاوت ادغام اجتماعی و سرمایه اجتماعی یک رابطه دوسویه و دوطرفه است و وقتی ادغام اجتماعی در ارتباط با گروه های خاص و اقلیت ها و کل جامعه شکل می گیرد و احساس من و دیگری، خودی و غیرخودی وجود ندارد، سرمایه اجتماعی و ادغام اجتماعی تقویت خواهد شد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری