زاغری بخشی از ۱ ساختار مدیریت شده برای تحمیل شورش در ایران بود
کارشناس امتیازات بین الملل ذکر شد: زاغری کدام ممکن است در شش سال قبلی دستگیر شد، بخشی از است توطئه مدیریت شده آمریکایی-انگلیسی-صهیونیستی برای دامن زدن به شورش خانه در ایران بود.