رکورد ۶۵ تاج در ۲۴ ساعت قبلی در آذربایجان غربیایسنا/ آذربایجان غربی دبیر ستاد تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک آموزشی آذربایجان غربی اجتناب کرده اند بستری شدن ۲۴۱ نفر در بیمارستان های تاج استان خبر داد.

دکتر سید جلیل موسوی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به فینال وضعیت بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری عروق کرونر در استان به همان اندازه ۱۱ فروردین ماه، افزود: در جاری حاضر ۲۴۱ نفر در بخش های عروق کرونر استان بستری هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۸ نفر. در ۲۴ مورد. آنها در فینال دوم در بیمارستان بستری شدند.

وی یکپارچه داد: ۱۰۶ نفر در بخش IP. سی. خواهید کرد در بیمارستان بستری هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ فرد مبتلا وخیم به دیلاتور متصل هستند.

این متخصص بیماری‌های عفونی همراه خود ردیابی به فوت ۳ نفر در شهرستان‌های خوی، اشنویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارومیه در ۲۴ ساعت قبلی، اظهار داشت: اجتناب کرده اند زمان شیوع کرونا تاکنون ۷۵۱۱ نفر در استان بر تأثیر بیماری عروق کرونر مرکز جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده‌اند.

وی اجتناب کرده اند سند ۶۵ مورد جدید ابتلا به بیماری عروق کرونر در ۲۴ ساعت قبلی در استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مجموع قربانیان تاکنون به ۳۵۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۲ نفر رسیده است.

دکتر موسوی یکپارچه داد: در بین مبتلایان عروق کرونر ۳.۴ سهم گروه سنی زیر ۱۴ سال، ۷۵.۷ سهم بین ۱۵ به همان اندازه ۵۴ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰.۹ سهم ۵۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی هستند.

دبیر ستاد نبرد همراه خود تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک آموزشی همراه خود ردیابی به تزریق ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۵ دوز واکسن کراون در استان، افزود: تاکنون ۸۳ سهم نوبت اول، ۱/۷۳ سهم نوبت دوم و هفت/۳۱ سهم واجدین شرایط اکتسابی شده است. دوز سوم واکسن را اکتسابی کردند.

انتهای پیام/