رویکرد جدید استفاده از اجتناب کرده اند ماموریت ها/ماموریت های لرستان رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت تبدیل می شودایسنا/ لرستان معاون توافق امور عمرانی استانداری لرستان اجتناب کرده اند رویکرد جدید برای افزایش ماموریت های استان خبر داد.

احمدرضا دالوند در نشست اعتباری تملک دارایی های لرستان همراه خود دقیق اینکه برای فریب دادن شهرت خواستن به تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین تقویم دارید، اظهار داشت: اگر تجهیزات ها نتوانند در اواخر فروردین ماه شهرت فریب دادن کنند جایگزین را اجتناب کرده اند انگشت نخواهیم داد. خواستن به جابجایی

وی دقیق کرد: اعتبارات فریب دادن شده باید در مسیر درست حرکت کنید اجرای ماموریت ارزش شود. علاوه بر این تمامی تجهیزات‌های اجرایی کدام ممکن است ماموریت عمرانی دارند، رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت می‌شوند به همان اندازه براساس عالی تقویم خاص، شاهد سیر دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن ماموریت‌ها باشیم.

مشاور افراد توافق امور عمرانی استانداری لرستان در مجلس اظهار داشت: در سال جدید رویکرد جدیدی خواهیم داشت به همان اندازه بتوانیم همراه خود این سیستم ریزی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد تری ماموریت ها را اجرا کنیم.

انتهای پیام/