رویه دادگاه های کیفری چگونه است؟مبحث دوم از فصل سوم «قانون آیین دادرسی کیفری» در مواد ۳۵۸ تا ۳۷۳ به موضوع «دادرسی» در دادگاه ها می پردازد.

به گزارش ایسنا، برای ادامه گزارش های بررسی قوانین، موضوع دوم از فصل سوم قانون «آیین دادرسی کیفری» را مرور می کنیم.

موضوع دوم – سیستم


ماده ۳۵۸: دادگاه با تشکیل جلسه و اعلام تشکیلات خود ابتدا متهم را طبق مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون عزل و سپس به سایر افراد شرکت کننده در پرونده تذکر می دهد. از آداب و ادب حرفی نمی زند، بعد قضیه را شروع می کند.


ماده ۳۵۹ – رسیدگی در دادگاه به شرح زیر است.
الف ـ قرائت اتهام منشی دادگاه یا استماع نظر دادستان یا نماینده او در صورتی که طبق قانون با اظهار شفاهی در دادگاه مطرح شود.
ب- استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات جرم ادعایی ارائه می شود.
ج- استماع اظهارات شاکی یا تک تک شاکیان شخصاً یا وکلای آنها.
ت- از متهم بخواهد که اتهامات وارده را بپذیرد یا انکار کند و به دفاعیات متهم و وکیل او که منشی در صورتجلسه شورا به طور خاص قید می کند، استماع کند.
د- در صورت انکار یا سکوت متهم و یا تردید در صحت اقرار، دادگاه رسیدگی به متهم و اظهارات شهود، کارشناسان و کارشناسان ارائه شده توسط دادستان یا شاکی، شاکی خصوصی را آغاز می کند. . ، متهم یا وکیل آنها گوش می دهد
ج – رسیدگی به نحوه ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ارائه شده توسط طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف حقیقت لازم بداند.


ماده ۳۶۰ – هرگاه متهم صریحاً اقرار به ارتکاب جنایت کند به نحوی که در اقرار او تردیدی وجود نداشته باشد و در صحت و اختیار بودن او تردیدی وجود نداشته باشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند.


ماده ۳۶۱ – دادگاه باید حاوی خلاصه دادستان یا نماینده او و اظهارات طرفین و شهود و کارشناسان و گزارش کارشناسی باشد.


ماده ۳۶۲ – دادگاه باید علاوه بر رسیدگی به ادله اتهام یا ادله مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم است، حسب نیاز به عمل آورد.


ماده ۳۶۳ ـ در صورتی که در حین رسیدگی، اعمال مجرمانه دیگری نسبت به شاکی محرز شود، دادگاه حسب مورد بدون توقف رسیدگی به دادستان یا دادستان ارشد ابلاغ می‌کند.


ماده ۳۶۴- در موردی که متهم و زوج و معاونان اصلی همه در دادگاه حضور دارند، رسیدگی از متهم اصلی شروع می شود.


ماده ۳۶۵ – هر گاه متهمان دعوی زیاد باشند یا مدعی اصلی شرکاء و قائم مقام داشته باشد هر چند یک یا چند نفر از آنها پیدا نشود دادگاه مکلف به استماع و قضاوت در صورت عدم اجازه استماع است. غیبت یا برای برخی از متهمان به هر دلیلی نمی توان رأی صادر کرد. در این صورت دادگاه به رسیدگی به این متهمان ادامه خواهد داد.


ماده ۳۶۶ – در صورتی که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب اطاله دادرسی شود، دادگاه نسبت به اتهامات وارده رأی صادر می کند.


ماده ۳۶۷: برای مدعیان، مدعیان خصوصی، مدعیان و شهودی که قادر به تکلم به زبان فارسی نیستند، دادگاه مترجم معتبری از مترجمین رسمی تعیین می‌کند، در صورت نبود مترجم معتبر دیگری. مترجم باید قسم بخورد که صادق و قابل اعتماد باشد. عدم ادای سوگند موجب رد ترجمه معتبر نمی شود.


ماده ۳۶۸ – برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا یا قادر به تکلم نیست، دادگاه شخص امینی را انتخاب می‌کند که بتواند منظور خود را با اشاره یا سایر فنون تفسیر بیان کند. مترجم باید قسم بخورد که صادق و قابل اعتماد باشد. در صورتی که افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را یادداشت می کند تا به صورت کتبی پاسخ دهند.


ماده ۳۶۹: دادگاه در بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم ادامه می‌یابد و در صورت ادامه رسیدگی به میزان لازم به آن مهلت داده می‌شود.


ماده ۳۷۰ – اگر دادگاه در حین ارتکاب جرم به مجنون بودن متهم مشکوک شود از بستگان و سایر مطلعین او تحقیق و از منظر مواد مخدر بررسی می‌کند و هنگامی که مجنون بودن او را ثابت کنند می‌باشد. قرار تعلیق از اتهامات اصلی صادر می کند و با حفظ تدابیر امنیتی، تعقیب و تصمیم علیه متهم را صادر می کند.


تبصره – در صورتی که جرایم این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد طبق مقررات مربوط انجام خواهد شد.


ماده ۳۷۱ ـ قبل از ختم پرونده در صورتی که شاکی یا مدعی خصوصی از موضوع شکایت اطلاعات جدیدی داشته باشد جلسه رسیدگی تشکیل می شود و دادستان یا نماینده او می توانند اظهار نظر کنند. دادگاه موظف است قبل از اعلام ختم رسیدگی به متهم یا وکیل وی اجازه اظهار آخرین دفاع را بدهد. هر گاه متهم یا وکیل او در آخرین دفاع حرفی بزند که در کشف حقیقت مفید باشد، دادگاه مکلف است به آن استماع کند.


ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه قبل از خاتمه دادرسی و اعلام رأی نسبت به آزادی یا تفهیم اتهامی متهم اظهار نظر نخواهد کرد.


۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم پرونده نمی تواند قبوض و اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.


در انتهای پیام